Vážená paní, vážený pane,

velmi Vám děkujeme, že jste se rozhodli podělit se o své názory a věnovat 10 - 15 minut vyplnění dotazníku projektu FIT FOR FLEXI. Dotazník má 20 otázek.

Níže uvádíme použité zkratky a výklad pojmů, jak je chápeme pro účely tohoto šetření bez ohledu na současnou legislativu.

ZKRATKY:
MD/RD mateřská/rodičovská dovolená
FFP flexibilní forma práce

FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE
1) PRUŽNÁ PRACOVNÍ DOBA: Zaměstnanec si sám volí začátek, popř. i konec pracovní doby, zároveň však musí být na pracovišti přítomen v časový úsek určený zaměstnavatelem.
2) ZKRÁCENÝ PRACOVNÍ ÚVAZEK: Zaměstnanec pracuje pro zaměstnavatele méně než 40 hodin týdně.
3) ČÁSTEČNÁ PRÁCE Z DOMOVA: Kombinace práce vykonávané na pracovišti zaměstnavatele a práce z domova.
4) ÚPLNÁ PRÁCE Z DOMOVA: Zaměstnanec vykovává veškerou pracovní činnost z domova. Pojem zahrnuje homeworking (práce z domova) i teleworking (práce s využitím ICT odkudkoli).
5) KONTO PRACOVNÍ DOBY: Zaměstnavatel přiděluje zaměstnanci práci dle aktuální potřeby a počet odpracovaných hodin v jednotl. týdnech se liší.
6) STLAČENÝ (ZHUŠTĚNÝ) PRACOVNÍ TÝDEN: Týdenní pracovní doba je odpracována např. ve čtyřech dnech po 10 hod.
7) SDÍLENÉ PRACOVNÍ MÍSTO: O jedno pracovní místo se dělí dvě či více osob.

Question Title

* 1. Zajímáte se hlouběji o problematiku flexibilních forem práce?

Question Title

* 2. Uveďte prosím, co by podle Vašeho názoru zaměstnavatele motivovalo (nebo již motivuje) k zavádění flexibilních forem práce?

Question Title

* 3. Uvítal/a byste příručku pro zaměstnavatele shrnující klíčové informace z oblasti flexibilních forem práce?

Question Title

* 4. Využíváte ve Vaší organizaci flexibilní formy práce? U každé uvedené možnosti vyberte pouze jednu odpoveď.

  ano, napříč všemi pozicemi ano, ale jen pro management ano, ale jen pro nižší pozice nevyužíváme
pružná pracovní doba
zkrácený úvazek
částečná práce z domova
úplná práce z domova
konto pracovní doby
stlačený pracovní týden
sdílené pracovní místo
jiné (jaké)

Question Title

* 5. Zhodnoťte prosím, jaký přínos podle Vás přináší využívání jednotlivých flexibilních forem práce zaměstnavatelům. Ať již pro Vaši organizaci, nebo i pro jiné zaměstnavatele.

  velmi přínosná spíše přínosná spíše nepřínosná nepřínosná nevím/nemohu posoudit
pružná pracovní doba
zkrácený úvazek
částečná práce z domova
úplná práce z domova
konto pracovní doby
stlačený pracovní týden
sdílené pracovní místo

Question Title

* 6. Vyberte prosím, jaké jsou podle Vašeho názoru VÝHODY jednotlivých flexibilních forem práce. Můžete zvolit více možností, případně přidat další výhody.

  zvýšení spokojenosti a loajality zaměstnanců zvýšení výkonnosti zaměstnanců zvýšení atraktivity zaměstnavatele snížení nákladů snížení absence či fluktuace žádné výhody jiné výhody
pružná pracovní doba
zkrácený úvazek
částečná práce z domova
úplná práce z domova
konto pracovní doby
stlačený pracovní týden
sdílené pracovní místo

Question Title

* 7. Jaké jsou podle Vašeho názoru NEVÝHODY jednotlivých flexibilních forem práce. Můžete zvolit více možností, případně přidat další nevýhody.

  obtížná kontrola pracovníků složité plánování úkolů nepřítomnost pracovníka v případě potřeby nemožnost osobní komunikace zvýšení nákladů (př. nové nároky na technické vybavení pracovníka) žádné nevýhody jiné nevýhody
pružná pracovní doba
zkrácené úvazky
částečná práce z domova
úplná práce z domova
konto pracovní doby
stlačený pracovní týden
sdílené pracovní místo

Question Title

* 8. Označte prosím, jaké podmínky zaměstnavatele by podle Vašeho názoru osobám pečujícím o děti usnadnily pracovat a zároveň pečovat o dítě.

  zcela platí spíše platí spíše neplatí vůbec neplatí nemohu posoudit/nevím
pružná pracovní doba
možnost pracovat na zkrácený úvazek
pracovní doba, která by odpovídala otevírací době zařízení péče o děti
kontaktní osoba na pracovišti, která pomáhá sladit pracovní dobu s rodinnými povinnostmi
kontaktní osoba na pracovišti, která organizuje další vzdělávání pracovníků na MD/RD
kontaktní osoba na pracovišti, která by podporovala kariérní postup pracovníků na MD/RD
zajištění nouzového hlídání dětí ze strany zaměstnavatele, např. v případě nemoci chůvy
možnost pracovat z domova
nabídka hlídání dětí zaměstnavatelem (např. firemní školka)

Question Title

* 9. Nabízíte zaměstnancům VE VAŠÍ ORGANIZACI některé z níže uvedených možností či služeb?

  nabízíme všem pracovníkům nabízíme pouze vybraným pracovníkům nabízíme velmi výjimečně nenabízíme vůbec
pružná pracovní doba
možnost pracovat na zkrácený úvazek
pracovní doba, která by odpovídala otevírací době zařízení péče o děti
kontaktní osoba na pracovišti, která pomáhá sladit pracovní dobu s rodinnými povinnostmi
kontaktní osoba na pracovišti, která organizuje další vzdělávání pracovníků na MD/RD
kontaktní osoba na pracovišti, která by podporovala kariérní postup pracovníků na MD/RD
zajištění nouzového hlídání dětí ze strany zaměstnavatele, např. v případě nemoci chůvy
možnost pracovat z domova
nabídka hlídání dětí zaměstnavatelem (např. firemní školka)

Question Title

* 10. Které faktory dle Vašeho názoru motivují osoby na mateřské či rodičovské dovolené k tomu, aby současně při nich pracovaly?

  zcela platí spíše platí spíše neplatí vůbec neplatí nevím
vysoká míra motivace/potřeby pracovat
dostatečné zajištění hlídání dětí
finanční důvody
nedostatečná seberealizace při péči výhradně o dítě a domácnost
nabídka pružné pracovní doby
nabídka volby místa výkonu práce ze strany zaměstnavatele
zájem zaměstnavatele

Question Title

* 11. Máte v organizaci pracovníka, který komunikuje se zaměstnanci během jejich mateřské či rodičovské dovolené?

Question Title

* 12. Pořádáte-li firemní školení či kurzy pro Vaše zaměstnance, nabízíte možnost účasti na těchto akcích také zaměstnancům na mateřské/rodičovské dovolené?

Question Title

* 13. Mají ve Vaší společnosti zaměstnaci na mateřské/rodičovské dovolené možnost kariérního postupu, v případě, že pokračují ve spolupráci i během MD/RD?

Question Title

* 14. Máte přehled o softwarových nástrojích umožňujících efektivní práci z domova? Například vzdálený přístup k firemním datům, využívání Google docs, Dropboxu a dalších nástrojů pro vzdálenou komunikaci.

Question Title

* 15. V případě, že spolupráci z domova zatím nevyužíváte, měli byste zájem vyzkoušet si ji u vybraných zaměstnanců?

Question Title

* 16. Měli byste zájem vyškolit Vaše zaměstnance, případně další pracovníky pro tento typ práce?

Question Title

* 17. Měli byste zájem zviditelnit pozitivní přístup Vaší organizace v rámci Ligy flexibilních firem, kterou ve spolupráci s LMC budujeme, případně prezentovat své zkušenosti v připravovaném Sborníku příkladů dobré praxe?

Question Title

* 20. Prosíme uveďte Vaši pracovní pozici:

Velmi děkujeme za vyplnění dotazníku!

V současnosti rovněž zpracováváme výstupy ze šetření provedeného mezi pracujícími/nepracujícími osobami s malými dětmi. Získali jsme údaje od 400 respondentů napříč všemi kraji ČR, zároveň máme k dispozici výstupy stejného dotazníkového šetření provedeného v Německu (500 respondentů).

V rámci projektu FIT FOR FLEXI Vám nabízíme nejenom výstupy z těchto analýz, ale také možnost aktivně se do realizace projektu zapojit. Ať již jako organizace, která má s flexibilními formami práce zkušenosti a má zájem je prezentovat v nově vznikajících publikacích, nebo jako odborníci pro diskuse na workshopech pro zaměstnavatele. Ve spolupráci s LMC připravujeme také Ligu flexibilních zaměstnavatelů.

V případě zájmu o spolupráci, prosím vyplňte níže uvedené:

Question Title

* 21. Vyberte prosím z níže uvedených variant. Můžete zvolit i více možností. V případě kladných odpovědí vyplňte prosím Váš e-mail.

T