Zákon o dobrovolnické službě (198/2002Sb.) byl vydán před téměř deseti lety. Nicméně po řadě let praxe dobrovolnických organizací a projektů se ukázaly některé jeho rezervy. Právě probíhající Evropský rok dobrovolnictví (ERD 2011) nabízí tu správnou příležitost k provedení změn na poli dobrovolnictví, včetně úpravy tohoto zákona.
I Váš názor může být hodnotným příspěvkem do diskuse o úpravě tohoto zákona, který významně ovlivňuje legislativní prostředí a podporu pro dobrovolnické aktivity v ČR. Proto Vám nabízíme možnost konzultace prostřednictvím následujícího dotazníku. Jeho vyplnění by Vám nemělo zabrat více jak 10 minut Vašeho času. Vaše odpovědi budou zohledněny v konzultačním procesu, jehož výstupem budou konkrétní návrhy na změny v současné právní úpravě, které by měly vstoupit v platnost v průběhu roku 2012.

Question Title

* 1. Současný zákon o dobrovolnické službě se nevztahuje na dobrovolnictví jako celek, nýbrž pouze na "dobrovolnickou službu" ve zvláštním akreditovaném režimu. Měla by být podle Vašeho názoru součástí zákona také obecná definice dobrovolnictví - a jeho přínosu pro společnost-, která by byla univerzální a nevztahovala by se pouze na akreditované organizace a jimi vyslané dobrovolníky? Uveďte, prosím, co nejvíce důvodů a příkladů z praxe, ze kterých vychází Váš názor.

Question Title

* 2. Současný zákon definuje působení dobrovolniků na principu vysílání a přijímání (resp. vysílající a přijímající organizace), přičemž akreditace se vztahuje pouze na organizace vysílající. Jaké jsou podle Vás přínosy, resp. omezení tohoto principu?

Question Title

* 3. Současný zákon o dobrovolnické službě neumožňuje vykonávat dobrovolnickou činnost, která by jinak byla vykonávána osobami v pracovněprávním vztahu nebo jinými osobami v rámci podnikání (§ 8 odst. 2). Je tento přístup správný, nebo považujete toto omezení možnosti působení dobrovolníků za zbytečné? Prosím, uveďte konkrétní důvody a příklady z praxe.

Question Title

* 4. Současný zákon o dobrovolnické službě vylučuje vyslání dobrovolníka do přijímající organizace, jejímž předmětem činnosti je podnikání (§ 8 odst. 2). Je tento přístup správný, nebo považujete toto omezení možnosti působení dobrovolníků za zbytečné? Prosím uveďte konkrétní důvody a příklady z praxe.

Question Title

* 5. Člen organizace nemůže být podle současného zákona o dobrovolnické službě dobrovolníkem pro svoji vlastní organizaci, tj. nemůže v ní figurovat jako dobrovolník. Je tento přístup správný, nebo považujete toto omezení za zbytečné? Prosím, uveďte konkrétní důvody a příklady z praxe.

Question Title

* 6. Oblast pojištění dobrovolníků pro případy způsobených škod, které vzniknou na majetku i na zdraví dobrovolníka i dalších osob v průběhu výkonu dobrovolnické činnosti, se v praxi obtížně naplňuje, protože produkty pojišťoven nejsou ideální. Které činnosti vykonávané dobrovolníky by podle Vašeho názoru nemusely být pojištěny, popř. by u nich stačilo pouze pojištění odpovědnosti za škodu na majetku nebo jinak omezené pojištění?

Question Title

* 7. Zde můžete uvést jakékoli další podněty na zlepšení podoby Zákona o dobrovolnické službě, které podle Vás pomohou lépe využít dobrovolníky pro Vaši práci a podpoří rozvoj dobrovolnictví v České republice.

Děkujeme za Váš čas.

T