กรุณาลงทะเบียน

การเสวนาเรื่องความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.
ณ ห้องประชุม M4@M23 โรงแรม Centara Grand ถนนพระราม 1

Question Title

* 1. รายละเอียดผู้ตอบแบบสอบถาม:

Question Title

* 2. กรุณายืนยันว่าคุณสามารถเข้าร่วมการประชุมได้หรือไม่

T