Otta er regionsenteret i Nord-Gudbrandsdalen. Det er nå igangsatt et prosjekt som skal videreutvikle og styrke Otta som regionsenter. Arbeidet skal munne ut i et strategidokument for videre utvikling av Otta i et regionalt perspektiv. I den forbindelse anser vi det som viktig å engasjere hytteeiere i Sel til å gi tilbakemeldinger på forhold omkring Otta sentrum.
Spørreundersøkelsen skal fange opp hvordan hytteeierne bruker og opplever Otta sentrum. Spørreundersøkelsen kan dessuten gi innspill på hva slags interesser hytteeierne har og hvordan dette virker inn på deres oppfatning av hva som er et godt sted å være. Vi ønsker å bruke resultatet fra undersøkelsen til å fremme hytteeiernes interesser i forhold til videre utvikling av Otta som by og regionsenter.
Så bruk muligheten og bli med å påvirke!

Tusen takk for at du tar deg tid til å svare!

Question Title

* 1. Hvor ofte bruker du Otta by?

Question Title

* 2. Hva gjør du som oftes i Otta by når du er der? (Sett gjerne flere kryss)

Question Title

* 3. Hvor enig er du i følgende beskrivelser av Otta by?

  Helt enig Delvis enig Vet ikke Delvis uenig Helt uening
Levende
Kjedelig/lite liv
Koselig/trivelig
Pent
Rolig (positivt)
For få butikker
For mange matbutikker
For lite grønt/busker og trær
For lite belysning i gatene
Trygt
Sentrum fremstår som tydelig

T