(Survey created June 2016)

Question Title

* A. State if you are / Luaigh má tá tú:

Question Title

* B. Select your sector / Roghnaigh d’earnáil:

Question Title

* C. Course Code / Cód an Chúrsa:
(Please confirm the course code with your tutor - do not use spaces or hyphens in the code - e.g. 14XY123 / Deimhnigh cód an chúrsa le do theagascóir, le do thoil – ná cuir spásanna ná fleiscíní sa chód - mar shampla, 14XY123)

Question Title

* D. Course title / Teideal an chúrsa:

Question Title

* E: Course Tutor(s) / Teagascóir(í) an chúrsa:

Question Title

* F. Venue / Ionad:

Question Title

* G. Date / Dáta:

Question Title

* H. Was this a whole school training course / An cúrsa oiliúna é seo don scoil iomlán?

Question Title

* Please record the extent to which you agree with the following statements / Léirigh cé chomh mór is a aontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas:

  Strongly agree/ Aontaím go mór Agree/ Aontaím Don’t know/ Níl a fhios agam Disagree/ Ní aontaím Strongly disagree/ Ní aontaím beag ná mór
1. I achieved the stated learning outcomes of this course / Bhain mé amach na torthaí foghlama sonraithe don chúrsa seo.
2. This course was professionally enabling and relevant to the work of schools / Bhí an cúrsa seo fiúntach don ghairm agus bhí sé ábhartha d’obair na scoileanna.
3. This course has improved my teaching or leadership skills / Chuir an cúrsa seo feabhas ar mo scileanna teagaisc nó ceannaireachta.
4. The tutor ably led the learning and ensured there were good levels of engagement / Stiúir an teagascóir an fhoghlaim go cumasach agus chinntigh go raibh leibhéal maith rannpháirtíochta ann.
5. The tutor provided me with appropriate feedback on my assignments/activities and tasks / Thug an teagascóir aiseolas cuí dom ar mo chuid oibre/gníomhaíochtaí agus tascanna.
6. The course was well structured and effectively managed / Bhí struchtúr maith ar an gcúrsa agus bhí sé á bhainistiú go héifeachtach.
7. This course made meaningful links with school self-evaluation and Information and communications technology / Bhí naisc fhiúntacha idir an cúrsa seo agus féinmheastóireacht scoile agus teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide.
8. This course was of good quality / Bhí an cúrsa seo ar chaighdeán ard.

Question Title

* 9. Any further suggestions to improve the quality of this course / Aon mholtaí eile chun caighdeán an chúrsa seo a fheabhsú:

Question Title

* 10. Please indicate areas of interest to you for future CPD to help you integrate ICT into your teaching and learning / Léirigh réimsí ina mbeadh suim agat maidir le do CPD amach anseo chun cabhrú leat ICT a chomhtháthú i d’fhoghlaim agus teagasc.

Question Title

* 11. You may remain anonymous but it would be helpful if you could add your details in case we need to follow up on any of your responses / Ní chaithfidh tú d’ainm a thabhairt ach chuideodh do shonraí sa chás gur ghá dúinn teagmháil a dhéanamh leat maidir le ceann ar bith de do chuid freagraí.


Participant Name / Ainm an Rannpháirtí:

Question Title

* Email Address / Seoladh Ríomhphoist:

Question Title

* School Roll Number / Uimhir Rolla Scoile:

Thank you for taking the time to complete this evaluation form.
Go raibh maith agat as an t-am a ghlacadh chun an fhoirm mheastóireachta seo a chomhlánú.


This Programme Evaluation is an essential part of the monitoring role of course provision.
Tá an Measúnú Cláir seo ina chuid riachtanach den ról monatóireachta i soláthar cúrsaí.

The Local ICT Courses programme is funded by PDST Technology in Education.
Maoiníonn SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas an clár Cúrsaí ICT Áitiúla.

T