1. Uw bezoek aan de welstandscommissie

De gemeente heeft uw bouwplan en/of uw verzoek om omgevingsvergunning voorgelegd aan de Welstandscommissie, Monumentencommissie of Commissie ruimtelijke kwaliteit. Deze commissie stelt het zeer op prijs kennis te nemen van uw ervaringen. Daarom vragen wij 5 minuten van uw tijd voor het beantwoorden van de onderstaande acht vragen.

Question Title

* 1. In welke gemeente bezocht u de commissie?

Question Title

* 2. Wanneer bezocht u de commissie? (maand/jaar)

Question Title

* 3. Reden van uw bezoek aan de adviseur of adviescommissie voor welstand

Question Title

* 4. Informatievoorziening

  slecht matig voldoende goed uitstekend
De verstrekte informatie vooraf over de werkwijze van de welstandsadviseurs was
De verstrekte informatie vooraf over de welstandscriteria was

Question Title

* 5. Ontvangst

  zeer oneens oneens geen mening eens zeer eens
Ik ben gastvrij ontvangen door de commissie
De planbespreking vond plaats conform de informatie/afspraak

Question Title

* 6. Wat was de aard van het advies van de welstandscommissie?

Question Title

* 7. Wat zijn uw ervaringen met deze welstandscommissie?

  slecht / zeer oneens matig / oneens voldoende / geen mening goed / eens uitstekend / zeer eens
Mijn algemene indruk van de werkwijze van de commissie
De behandeling van mijn plan heeft correct plaatsgevonden
Ik ben het inhoudelijk eens met het advies
Ik heb voldoende mogelijkheden tot inspreken gekregen
Er is naar mij geluisterd
De commissie is helder in uitleg en conclusie
Het schriftelijke advies is begrijpelijk gemotiveerd
De snelheid van de behandeling

Question Title

* 8. Is welstandszorg belangrijk?

  helemaal niet belangrijk niet belangrijk geen mening belangrijk zeer belangrijk
Welstandszorg is belangrijk voor de eigen woonomgeving
Welstandszorg is belangrijk voor het centrum
Welstandszorg is belangrijk voor monumentale gebouwen en gebieden
Welstandszorg is belangrijk voor het buitengebied
Welstandszorg is belangrijk voor bedrijventerreinen

T