Question Title

* 1. Quý vị bao nhiêu tuổi?

Question Title

* 2. Giới tính của quý vị là gì?

Question Title

* 3. Ngôn ngữ chính của quý vị là gì?

Question Title

* 4. Khả năng nói Tiếng Anh của quý vị?

Question Title

* 5. Quý vị có liên hệ gì với Phố Tàu-Quận Quốc Tế? Quý vị có thể chọn tất cả các lựa chọn thích hợp.

Question Title

* 6. Quý vị có liên hệ với Phố Tàu Quận Quốc Tế bao lâu rồi

Question Title

* 7. Quý vị thường vận chuyển trong Phố Tàu Quận Quốc Tế bằng cách nào? Quý vị có thể chọn tất cả các lựa chọn thích hợp.

Question Title

* 8. Mức độ thường xuyên quý vị cảm thấy lo lắng về những điều sau tại Phố Tàu-Quận Quốc Tế? Quý vị có thể chọn chưa từng lo lắng, đôi khi lo lắng, thường xuyên lo lắng hoặc luôn lo lắng. Quý vị có thể trả lời rằng câu hỏi không áp dụng với quý vị nếu muốn.

  Chưa từng lo lắng Đôi khi lo lắng Thường xuyên lo lắng Luôn lo lắng Không áp dụng
Có người đột nhập vào nhà/nơi làm việc của quý vị và ăn trộm hoặc phá hoại đồ đạc
Có người ăn trộm phương tiện của quý vị, đồ đạc trên phương tiện hay trong phương tiện, hoặc phá hoại phương tiện
Có người ăn trộm của quý vị tại nơi công cộng
Quý vị hoặc người mà quý vị biết bị tấn công tình dục
Quý vị hoặc người mà quý vị biết bị tấn công thể chất
Sức khỏe và sự an toàn của người vô gia cư tại CID

Question Title

* 9. Quý vị sẽ liên hệ với ai nếu quý vị cảm thấy bị ai đó hoặc tình huống nào đó đe dọa? Quý vị có thể chọn tất cả các lựa chọn thích hợp.

Question Title

* 10. Trong năm qua, quý vị đã chứng kiến những vấn đề an toàn công cộng nào? Xin vui long liệt kê tối đa ba ví dụ. Nếu quý vị không chứng kiến bất kỳ vấn đề an toàn công cộng nào trong năm qua, vui lòng để trống khung đáp lời hoặc viết “Không áp dụng”.

Question Title

* 11. Mức độ thường xuyên quý vị thấy cảnh sát tuần tra trong khu vực trong những tình huống không khẩn cấp?

Question Title

* 12. Quý vị có tin tưởng cảnh sát không?

Question Title

* 13. Mức độ đồng ý của quý vị với câu sau?: "Cảnh sát đang làm rất tốt trong việc đảm bảo an toàn cho Phố Tàu-Quận Quốc Tế"

Question Title

* 14. Loại hỗ trợ nào sẽ hữu ích nhất trong đại dịch này?

T