Thông tin về người được phỏng vấn

* 1. What is your gender?

* 2. What is your age?

* 3. Tình trạng hôn nhân

* 4. Trình độ học vấn cao nhất

* 5. Miêu tả công việc hiện tại của bạn

* 6. Where are you living now ?

* 7. . Bạn đang sống trong

* 8. Căn nhà đó bạn

* 9. Có bao nhiêu người sống chung trong căn nhà của bạn ?

* 10. Diện tích căn nhà của bạn

* 11. Có ____ tầng lầu

* 12. Có ____ phòng

* 13. Tổng thu nhập hàng tháng của gia đình bạn vào khoảng

T