Hea uuringus osaleja

Justiitsministeeriumi tellimusel viib Tartu ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE) läbi uuringut haridusvaldkonnas esineva eetikanormidega või seadustega vastuolus oleva käitumise kohta. Uuringu eesmärk on koguda infot ebaeetiliste olukordade, pettuste ja võimu ärakasutamise kohta Eesti haridussüsteemis. Kutsume ka Teid uuringus osalema!

Palume Teil oma arvamust avaldada. Teie vastuste abil on võimalik teha järeldusi Eesti haridussüsteemis esinevate ebaeetiliste olukordade, pettuste ja võimu ärakasutamise kohta. Samuti aitavad Teie vastused muuta Eesti haridussüsteemi läbipaistvamaks ja paremaks.
 
Uuringus osalemine on vabatahtlik, anonüümne (Teie nime ja isikuandmeid ei küsita) ning kogutav info konfidentsiaalne.

Osalemiseks tuleb vastata elektroonilisele küsimustikule. Küsimustiku täitmiseks kulub ligikaudu 15-20 minutit. Palume Teil küsimustik kohe lõpuni täita, sest pooleli jättes Teie vastused ei salvestu ning järgmisel korral täites peate uuesti alustama. 

Vajutades nuppu “EDASI”, annate vabatahtliku teadvustatud nõusoleku küsimustiku täitmiseks. Nupuvajutus kinnitab, et osalete ise ning üks kord. Sellega kinnitate, et vastate küsimustele ainult enda individuaalsele arvamusele ja kogemusele tuginedes ning üksinda. Te kinnitate, et kuulute ühte järgmistest sihtrühmadest: õpilane (15-aastane või vanem), üliõpilane, õpetaja, õppejõud, teadustöötaja, haridusasutuse või selle osakonna juht, õpilase lapsevanem.
 
Palun vastake küsimustele enda esmase tunde põhjal ning ausalt.
----
Уважаемый участник исследования
 
По заказу Министерства юстиции, действующий при Тартуском университете Центр прикладных социально-научных исследований (RAKE) проводит исследование о наблюдавшихся в сфере образования случаях поведения, которое противоречило бы законам или этическим нормам. Цель исследования – сбор информации о злоупотреблении властью и о мошенничестве в системе образования Эстонии. Приглашаем Вас принять участие в данном исследовании.

Просим Вас выразить свое мнение. При помощи Ваших ответов можно сделать выводы о наблюдаемых в эстонской системе образования неэтичных ситуациях, мошенничестве и злоупотреблении властью. Ваши ответы также помогут сделать систему образования Эстонии более прозрачной. 

Участие в исследовании является добровольным и анонимным (Ваше имя и личные данные не спрашиваются), собираемая информация конфиденциальна.

Для участия в исследовании необходимо заполнить электронную анкету. Для заполнения анкеты потребуется приблизительно 15-20 минут.

Нажатием кнопки “вперед” Вы даете осознанное добровольное согласие на заполнение анкеты. Нажатие кнопки подтверждает, что Вы принимаете участие с исследовании лично и один раз. Этим подтверждаете, что отвечаете на вопросы в одиночку и исходя из собственного мнения и опыта. Вы подтверждаете, что относитесь к одной из нижеупомянутых групп: ученик (возраст 15 лет и старше), студент, учитель, преподаватель ВУЗа, научный работник, руководитель учебного учреждения или его отделения, родитель ученика.

Отвечайте пожалуйста на вопросы, исходя из своих первых мыслей и по возможности честно.

T