Spørreskjema til innbyggere

Kjære mottaker av denne undersøkelsen!

Takk for at du velger å svare. Prosjektet vårt vil kartlegge hvordan stedet der du bor oppleves uten cruiseturismen, som ble rammet av COVID-19. Arbeidet blir gjennomført av Vestlandsforsking. Informasjon og personlige detaljer er konfidensielle i henhold til loven om Personopplysning § 2 og 8.
Vi ber deg om å svare på spørsmålene ved å krysse av på ett eller flere av svarene, avhengig av instruksen i spørsmålet eller hva slags spørsmål som blir stilt. I tillegg vil det være mulig i noen spørsmål å legge til en kommentar.

Det vil ta ca. 5-10 minutter å svare. Du kan redigere dine svar underveis.

Vi vil understreke følgende:
●       Det er frivillig å delta i undersøkelsen. Når du sender inn skjemaet, gir du samtykke til å delta i undersøkelsen.
●       Vi behandler opplysningene om deg basert på ditt samtykke.
●       Du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn. Det vil ikke få noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.
●       Du har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og utlevert kopi av dine personopplysninger. Du har videre rett til å få rettet og slettet disse opplysningene.
●       Du har rett til å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.
●       Opplysningene blir håndtert konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Forskerne som jobber med undersøkelsen har taushetsplikt.
●       På oppdrag fra Vestlandsforsking har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.
●       De innsamlede opplysningene skal kun brukes i samsvar med formålet for prosjektet.
●      Det skal skrives en rapport som vil være offentlig tilgjengelig. Det vil ikke være mulig å identifisere enkeltpersoner i rapporten.
●       For å gjennomføre spørreundersøkelsen vil verktøyet Survey Monkey bli benyttet. Data fra undersøkelsen vil bli oppbevart inntil undersøkelsen er gjennomført og avsluttet.
●       Prosjektet skal etter planen avsluttes 31.3.2021. Etter dette vil personidentifiserbare data bli slettet.

Ved uklarheter eller spørsmål rundt dine rettigheter, eller om du ønsker å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte NSD på epost: personverntjenester@nsd.no eller telefon: 55 58 21 17.

 For mer informasjon, eller for å benytte deg av dine rettigheter, kontakt Anna Maria Urbaniak-Brekke på telefon: 90 11 52 57 eller epost: amb@vestforsk.no.

Question Title

* 1. Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn om situasjonen i dag?
Alle påstander må besvares.

  Svært uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Svært enig
Fravær av cruiseturisme har påvirket byen/bygden der jeg bor
Fravær av cruiseturisme har ført til mindre forurensning der jeg bor
Pga. fravær av cruiseturisme har jeg opplevd mindre trengsel der jeg bor i sommer enn i fjor
Cruiseturister fra andre land beriker byen/bygden der jeg bor
Pga. fravær av cruiseturisme har det vært mindre støy her i sommer enn i fjor
Til tross for fravær av cruiseturister har jeg opplevd trengsel i byen/bygden i sommer
Jeg føler meg tryggere uten cruiseturister i byen/bygden min med tanke på Covid-19
Byen/bygden min har vært mer attraktiv i år uten cruiseanløp
Jeg savner cruiseturister her i sommer
Jeg liker byen/bygden min bedre uten cruiseturister
Byen/bygden min er for mye tilrettelagt for cruiseturister
Før Covid-19 opplevde jeg at cruiseturister overtok byen/bygden min om sommeren
Fraværet av cruiseturisme har vært negativt for næringslivet i byen/bygden min

Question Title

* 2. Opplever du andre positive sider ved fravær av cruiseturisme der du bor?
Spørsmålet må besvares.

Question Title

* 3. Opplever du andre negative sider ved fravær av cruiseturisme der du bor?
Spørsmålet må besvares.

RESPONDENT

Question Title

* 4. Hvilken by/bygd bor du i?
Spørsmålet må besvares.

Question Title

* 5. Kjønn
Spørsmålet må besvares.

Question Title

* 6. Hvor gammel er du?
Spørsmålet må besvares.

Question Title

* 7. Hva jobber du med?
Spørsmålet må besvares. Du kan gi flere svar.

Tusen takk for svar!

T