Dotazník pro učitele ZŠ

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,

velmi děkujeme za váš čas, který jste se rozhodli věnovat našemu šetření, které realizujeme v rámci evropského projektu "Strategie pro rozvoj nadání a talentu dětí učiteli".
Jeho cílem je:
1. Identifikovat stávající situaci v oblasti rozvoje dovedností, nadání a talentu dětí vaší školy,
2. Navrhnout účinná řešení pro rozvoj nadání a talentu dětí prostřednictvím cílené vzdělávací podpory učitelů/učitelek.

Aktivním účastníkům dotazníkového šetření se zájmem o spolupráci na výstupech projektu také umožníme zapojit se do dalších aktivit. V rámci projektu proběhne vyškolení vybraných učitelů v ČR či v zahraničí. Zároveň kontinuálně rozvíjíme další partnerství, kde budou mít učitelé možnost bezplatně se účastnit vzdělávacích kurzů a rozvíjet své dovednosti, proto nám neváhejte zanechat svůj emailový kontakt v závěru dotazníku a my Vás po vyhodnocení šetření znovu oslovíme.

Vyplnění dotazníků zabere cca 20 min. Vašeho času si velmi vážíme a děkujeme za spolupráci.
Tým neziskové organizace EDUcentrum

Web: www.educentrum.eu
Facebook: https://www.facebook.com/educentrum2011/
E-mail: info@educentrum.eu
Více informací o projektu STRATEACH: www.strateach.eu

Question Title

* 1. Základní údaje o Vás

Question Title

* 2. Jaké jsou Vaše zkušenosti s výukou heterogenních skupin? (skupiny s různou úrovní znalostí, dovedností, tempa učení apod.)

Question Title

* 3. Jaké je vaše vzdělání v oblasti výuky heterogenních skupin s nadanými a talentovanými žáky?

Question Title

* 4. Jakou formu profesního rozvoje používáte?

Question Title

* 5. Jaké přístupy k výuce používáte?

  Téměř nikdy / Nikdy Zřídka Občas Často Velmi často
1. Vytváření příjemného pracovního prostředí
2. Kreativní formy vyučování a vyjadřování
3. Aktivity založené na spolupráci a interakci mezi žáky
4. Dávám žákům příležitost hledat vlastní nové přístupy k řešení problémů
5. Projektové vyučování
6. Výuka formou diskuze
7. CLIL (Content and Language Integrated Learning = propojení cizího jazyka s obsahovou výukou)
8. Frontální výuka

Question Title

* 6. Jak na škole podporujete otevřené a inkluzivní prostředí?

  Téměř nikdy / Nikdy Zřídka Občas Často Velmi často
1. Zařazuji do výuky aktivity, které podporují integraci žáků se specifickými potřebami.
2. Zařazuji do výuky aktivity, které podporují formování postojů založených na toleranci a vzájemném respektu k odlišnostem.
3. Zařazuji do výuky aktivity, které mají za cíl předcházet negativnímu chování (šikana, diskriminace...).
4. V rámci školy organizujeme mimovýukové aktivity za účelem posílení vztahů mezi žáky.
5. V případě, že si všimnu nevhodného chování žáka/žáků ve třídě, mluvím o tom s žáky ve třídě.
6. Spolupracujeme s asistenty ve výuce

Question Title

* 7. Jak spolupracujete s rodiči a kolegy?

  Téměř nikdy / Nikdy Zřídka Občas Často Velmi často
1. Konzultuji s rodiči zavádění nových metod a zásadnějších změn ve výuce.
2. Individuálně komunikuji s rodiči o pokroku jejich dětí.
3. Komunikuji s kolegy o potřebách jednotlivých žáků.
4. Koordinuji obsah své výuky s kolegy.

Question Title

* 8. Jak podporujete motivaci žáků k učení?

  Téměř nikdy / Nikdy Občas Někdy Často Velmi často
1. Tradiční zpětná vazba (známkování).
2. Alternativní zpětná vazba (slovní hodnocení, pochvala...).
3. Dávám žákům příležitost představit ostatním svůj úspěch (výstava, prezentace...).
4. Dávám žákům příležitost, aby se sami podíleli na skladbě hodiny.
5. Podporuji žáky ve vyjadřování vlastních názorů.
6. Žáci se spontánně zapojují do výukových aktivit.

Question Title

* 9. Individuální přístup a práce se zájmy a talenty jednotlivců:

  Téměř nikdy / Nikdy Zřídka Občas Často Velmi často
1. V rámci přípravy zohledňuji zájmy, potřeby a nadání jednotlivých žáků.
2. Do výuky zařazuji aktivity, které mají za cíl pomoci žákům najít jejich individuální zájmy a silné stránky.
3. V průběhu hodiny či aktivity sleduji reakce žáků a hodinu přizpůsobuji jejich reakcím.
4. Zadávám žákům doplňující individuální úkoly, které odráží jejich zájmy a silné stránky.
5. Žákům, kteří se nudí, zadávám další či jiné aktivity.
6. V rámci školy organizujeme pro žáky mimo výuku aktivity, které mají za cíl podpořit uvědomění si a rozvoj jejich individuálních zájmů a talentů.

Question Title

* 10. Jaké další metody/přístupy používáte k následujícícím cílům:

Question Title

* 11. Víte, zda v ČR existují nějaké předpisy či zákon upravující způsob práce s nadanými a talentovanými dětmi?

Question Title

* 12. V případě, že máte zájem o výsledky šetření či další spolupráci, zanechte nám prosím svůj email.

T