Dotazník pro učitele MŠ

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,

velmi děkujeme za váš čas, který jste se rozhodli věnovat našemu šetření, které realizujeme v rámci evropského projektu "Strategie pro rozvoj nadání a talentu dětí učiteli".
Jeho cílem je:
1. Identifikovat stávající situaci v oblasti rozvoje dovedností, nadání a talentu dětí vaší mateřské školy,
2. Navrhnout účinná řešení pro rozvoj nadání a talentu dětí prostřednictvím cílené vzdělávací podpory učitelů/učitelek.

Aktivním účastníkům dotazníkového šetření se zájmem o spolupráci na výstupech projektu také umožníme zapojit se do dalších aktivit. V rámci projektu proběhne vyškolení vybraných učitelů v ČR či v zahraničí. Zároveň kontinuálně rozvíjíme další partnerství, kde budou mít učitelé možnost bezplatně se účastnit vzdělávacích kurzů a rozvíjet své dovednosti, proto nám neváhejte zanechat svůj emailový kontakt v závěru dotazníku a my Vás po vyhodnocení šetření znovu oslovíme.

Vyplnění dotazníků zabere cca 20 min. Vašeho času si velmi vážíme a děkujeme za spolupráci.
Tým neziskové organizace EDUcentrum

Web: www.educentrum.eu
Facebook: https://www.facebook.com/educentrum2011/
E-mail: info@educentrum.eu
Více informací o projektu STRATEACH: www.strateach.eu

Question Title

* 1. Základní údaje o Vás

Question Title

* 2. Jaké jsou Vaše zkušenosti s výukou heterogenních skupin? (skupiny s různou úrovní znalostí, dovedností, tempa učení apod.)

Question Title

* 3. Jaké je vaše vzdělání v oblasti výuky heterogenních skupin s nadanými a talentovanými žáky?

Question Title

* 4. Jakou formu profesního rozvoje používáte?

Question Title

* 5. Jaké přístupy k výuce používáte?

  Téměř nikdy / Nikdy Zřídka Občas Často Velmi často
1. Vytváření podnětného učebního prostředí
2. Kreativní formy učení a vyjadřování
3. Aktivity založené na spolupráci a interakci mezi dětmi
4. Dávám žákům příležitost hledat vlastní nové přístupy k řešení problémů
5. Motivuji děti k zapojení do různých aktivit
6. Střídám různé metody, techniky a strategie
7. Pozoruji děti při hraní a s výstupy pozorování dále pracuji
8. CLIL (Content and Language Integrated Learning = propojení cizího jazyka s obsahovou výukou)

Question Title

* 6. Jak na škole podporujete otevřené a inkluzivní prostředí?

  Téměř nikdy / Nikdy Zřídka Občas Často Velmi často
1. Zařazuji do výuky aktivity, které podporují integraci dětí se specifickými potřebami.
2. Zařazuji do výuky aktivity, které podporují formování postojů založených na toleranci a vzájemném respektu k odlišnostem.
3. V případě, že si všimnu nevhodného chování dětí, mluvím o tom s dětmi ve třídě.
4. Hovořím o této problematice s rodiči dětí, případně téma diskutuji s kolegy a vedením.

Question Title

* 7. Jak spolupracujete s rodiči a kolegy?

  Téměř nikdy / Nikdy Zřídka Občas Často Velmi často
1. Konzultuji s rodiči zavádění nových metod a zásadnějších změn ve výuce.
2. Individuálně komunikuji s rodiči o pokroku jejich dětí a navrhuji další možnosti jejich rozvoje.
3. Spolupracuji s ostatními učiteli a vedením MŠ za účelem dalšího rozvoje dětí.

Question Title

* 8. Jak podporujete motivaci dětí k učení?

  Téměř nikdy / Nikdy Občas Někdy Často Velmi často
1. Střídám učební materiály a poskytuji tak dětem různé podněty.
2. Pokud děti řeší problém různými způsoby, dávám jim pozitivní zpětnou vazbu (pochvala apod.)
3. Dávám žákům příležitost představit ostatním svůj úspěch (výstava, prezentace...).
4. Zapojuji žáky do hodnocení aktivit po jejich skončení.
5. Žáci se spontánně zapojují do výukových aktivit.

Question Title

* 9. Individuální přístup a práce se zájmy a talenty jednotlivců:

  Téměř nikdy / Nikdy Zřídka Občas Často Velmi často
1. Přizpůsobuji výukové aktivity různým potřebám dětí.
2. Dokážu identifikovat různá nadání a talent dětí.
3. Do výuky zařazuji aktivity, které mají za cíl pomoci žákům najít jejich individuální zájmy a silné stránky.
4. Do výuky zařazuji aktivity, které mají za cíl pomoci zlepšit rozumové schopnosti dětí.
5. V průběhu aktivity sleduji reakce dětí a aktivitu přizpůsobuji jejich reakcím.
6. Zadávám dětem úkoly podle jejich zájmů a talentu.

Question Title

* 10. Jaké další metody/přístupy používáte k následujícícím cílům:

Question Title

* 11. Víte, zda v ČR existují nějaké předpisy či zákon upravující způsob práce s nadanými a talentovanými dětmi?

Question Title

* 12. V případě, že máte zájem o výsledky šetření či další spolupráci, zanechte nám prosím svůj email.

T