Spoštovani,
veseli smo, da ste se odločili za prijavo na razpis TOP investitor v izobraževanje!
Vašo prijavo pričakujemo najkasneje do 25. oktobra 2024.
Sistematičnost vlaganja v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ugotavljamo s pomočjo vprašalnika, kjer zbiramo podatke v skladu z metodologijo EUROSTAT-a (primerljivost z državami Evropske unije) in SI-STAT-a (Obdobno poročanje Statističnemu uradu Republike Slovenije). To pomeni, da na področju izobraževanja in usposabljanja zaposlenih te podatke že zbirate in spremljate in le-ti ne predstavljajo poslovne skrivnosti.

Vprašalnik tako vsebuje le 9 vprašanj ter zajema:
- osnovne podatke o podjetju oz. organizaciji,
- podatke o izobraževalnem proračunu,
- podatke o številu udeleženih v izobraževanju in usposabljanju,
- misel, ki vas vodi pri upravljanju izobraževanja v organizaciji.

Poslanstvo nagrade je krepiti ključne kazalnike uspešnosti izobraževalne funkcije ter večja profesionalizacija učenja in razvoja. S sodelovanjem tako prispevate vaš kamenček v mozaik družbene odgovornega ravnanja organizacije in spodbujate razvoj zaposlenih.

Prijavitelji, ki bodo nadpovprečno odstopali po obsegu vlaganj v izobraževanje zaposlenih bodo upravičeni do prejema certifikata »TOP investitor v izobraževanje«.

Postopek certificiranja je brezplačen, pogoj za formalno pridobitev in javno uporabo certifikata pa je nakup kotizacije in udeležba na konferenci Edutainment, kjer bo 21. 11. potekala tudi svečana podelitev certifikatov.

Question Title

* 1. Prijavitelj

Question Title

* 2. Kontaktne informacije

SKLOP A: OSNOVNI PODATKI O ORGANIZACIJI

Question Title

* 3. Povprečno število zaposlenih
Povprečno število zaposlenih izračunate kot vsoto števila zaposlenih na dan 31. 12.2022 in na dan 31. 12. 2023 ter delite z dve. Med zaposlene štejete redno zaposlene osebe, lastnike, ki delajo v podjetju, neplačane družinske člane, ki redno delajo v podjetju, zaposlene v podjetju, ki sicer delajo zunaj podjetja (npr. prodajni zastopniki, skupina za vzdrževanje in popravila), zaposlene, ki so za krajši čas odsotni iz dela (npr. na bolniškem dopustu), sezonske delavce, honorarno zaposlene, delavce, ki delajo od doma, delavce, ki so udeleženi pri javnih delih, detaširane delavce v delovnem razmerju pri delodajalcu, poslani na delo ali izobraževanje v tujino. Med zaposlene se ne štejejo osebe, ki delajo v podjetju, toda prejemajo plačo v drugem podjetju (agencijski delavci), osebe, ki so bile celotno referenčno obdobje odsotne in niso prejemale plačila za delo, npr. osebe na porodniškem dopustu, študentje in dijaki, ki občasno delajo za delodajalca, vajenci, praktikanti in prostovoljni delavci.

Question Title

* 4. Število članov najvišjega vodstva konec leta 2023:
Uprava in kolegij direktorjev, ki jih neposredno vodi uprava. (Poročate za podjetje, ki ste ga prijavili na razpis. Če ste na razpis prijavili skupino podjetij, poročate za skupino podjetij).

Question Title

* 5. Izberite sektor organizacije:

SKLOP B: IZOBRAŽEVALNI PRORAČUN
Poročanje o izobraževalnem proračunu je usklajeno z obveznim poročanjem Statističnemu uradu Republike Slovenije in je v skladu z metodologijo EUROSTAT-a. 

Question Title

* 6. Koliko finančnih sredstev ste v poslovnem obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 porabili za notranje in zunanje programe izobraževanja in usposabljanja zaposlenih?

Gre za organizirano in ciljno usmerjeno izobraževanje in usposabljanje, usmerjeno v pridobitev novih in nadgradnjo ali razvoj že obstoječih znanj in veščin, načrtovano vnaprej, financirano (delno ali v celoti) s strani podjetja. Ne upoštevajte naključnega učenja, vajeništva in usposabljanja novih zaposlenih ali zaposlenih, ki delajo po pogodbi o delu ali avtorski pogodbi. Ne upoštevajte formalnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja (npr. za poklic, za pridobitev višje ravni izobrazbe).

- Izobraževalni proračun vključuje vse neposredne stroške izobraževanja in usposabljanja, šolnine ter sredstva za štipendiranje, stroške vzdrževanja, popravil in amortizacij prostorov, ki jih uporabljate izključno za izobraževanje, izdatke za orodja in pripomočke za izobraževanje, izdatke za tečaje, seminarje, strokovna srečanja in plačila za zunanje trenerje, predavatelje ter inštruktorje (ne vključuje plač, prispevkov in nadomestil za notranje trenerje in skrbnike izobraževanja), plačila potnih stroškov in dnevnic, plačila zaposlenim za čas, ko so se izobraževali zunaj delovnega časa.
- Notranje izobraževanje in usposabljanje predstavlja izobraževanje, ki ga načrtuje, organizira in vodi podjetje samo. Običajno so ločeni od delovnega mesta (izvajajo se v učilnicah) in organizirani za skupino slušateljev. Sem sodijo tako treningi in predavanja kot tudi coachingi (tudi individualni).
- Zunanje izobraževanje in usposabljanje pa predstavlja izobraževanje, ki ga organizira in vodi organizacija, ki ni del podjetja (obiski konferenc, javnih seminarjev in delavnic, udeležba na strokovnih ekskurzijah, obiski izobraževalnih sejmov), ki jih (so)financirate.

Glej opredelitev zaposlenega pri vprašanju št. 3.

Question Title

* 7. Kolikšni so bili v letu 2023 skupni stroški dela zaposlenih v vaši organizaciji?

V stroške dela vključite:
- Vse stroške dela, ki so prikazani v Izkazu poslovnega izida, v formatu za Ajpes, na kontu 47, z oznako AOP 139.
- Upoštevajte stroške dela zaposlenih oseb, delodajalčeva plačila za socialno varnost, stroške izobraževanja, službenih potovanj, ne upoštevajte pa stroškov vajencev in praktikantov. Vse stroške storitev, ki se navezujejo na plačilo sodelavcev, ki jih z vašo organizacijo posredno ali neposredno veže druga oblika pogodbenega razmerja – pogodbe o delu, partnerske pogodbe, pogodb o izvajanju storitev prek s.p., članstvo v franšiznih skupinah.
- Med stroške dela upoštevajte tudi sodelavce, ki delajo v podjetju, toda prejemajo plačo v drugem podjetju (agencijski delavci).

SKLOP C: DELEŽNIKI IN UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJA TER USPOSABLJANJA IN PORABLJEN ČAS

Question Title

* 8. Navedite število vseh zaposlenih, ki so se v letu 2023 udeležili vsaj enega ali več (notranje ali zunanje vodenih) programov izobraževanja in usposabljanja.
Upoštevajte opredelitev notranjih in zunanjih programov pri vprašanju št. 6. Vsakega udeleženca upoštevajte le enkrat, ne glede na to, koliko programov se je udeležil.

Question Title

* 9. Koliko izobraževalnih ur je bilo skupaj opravljenih v letu 2023?
Upoštevajte samo čas, ki je bil dejansko porabljen za notranje in zunanje izobraževanje in usposabljanje za vse zaposlene. Vključite vse ure, tudi tiste, ki so bile opravljene izven plačanega delovnega časa zaposlenega. Glejte tudi definicijo zaposlenega v sklopu B. Zapišite, ali so navedene ure 45 minutne (pedagoške ure), ali 60 minutne (polne ure).

Question Title

* 10. Navedite izobraževalni moto oziroma misel vaše organizacije o pomenu znanja in vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja. 
Moto naj bo v eni povedi. Omejitev obsega; 200 znakov brez presledkov.

Question Title

* 11. Pred prijavo potrdite:

Hvala za vašo prijavo! Obvestilo o razultatih izbora prejmete najkasneje do 5. novembra 2024.
Dodatne informacije
: edutainment@planetgv.si.

T