Kriteret e Vlerësimit/Primary Evaluation Criteria

Kjo thirrje për propozime është e hapur për (i) organizatat joqeveritare; (ii) bashkiat dhe komunat; (iii) universitete dhe institucione arsimore; dhe (iv) organizata private.

Kriteret kryesore për vlerësimin e koncept-ideve janë si më poshtë vijon: 

1.   Emergjenca e lindur dhe/ose mundësia e identifikuar për ndërhyrje. 
2.  Ofrimi i mbështetjes në zonat e prekura nga tërmeti ku ka ende nevojë për ndërhyrje.
3.  Rëndësia dhe vlera e shtuar e ndërhyrjes së propozuar. 
4.  Risia që paraqet ideja e propozuar. 
5.  Preferenca do t'i jepet temave prioritare të GAF - Strehimit, Edukimit, Kujdesit Shëndetësor, Rinisë - por të gjitha propozimet janë të mirëseardhura
6. Demonstrimi i aftësive zbatuese bazuar në përvojën e kaluar
7. Mundësia për kosto operacionale sa më të vogla ose zero nga organizata aplikuese (qëllimi ynë kryesor është që fondet tona të shkojnë tek ata që kanë nevojë
8. Numri i përfituesëve nga projektit.

Ju lutemi vini re se të gjitha grantet do të jenë midis $10,000 - $30,000, dhe gjithsej rreth $140,000, me jo më shumë se dhjetë grante që do të jepen.  Do të ketë dy raunde për vlerësimin e projektit.

26 Gusht- 13 Shtator -- Aplikimet e Hapura për Raundin 1
14 Shtator-20 Shtator -- Vlerësimi i Raundit 1
21 shtator-27 shtator -- Organizatave të zgjedhura nga Raundi 1 do t'ju kërkohet më shumë informacion dhe të diskutojnë dhe përpunojnë propozimet e tyre
28 Shtator-4 Tetor -- Vlerësimi i Raundit 2
5 tetor-11 tetor -- Fituesit e Grantit Final u zgjodhën dhe shpallën
12-16 tetor -- Finalizohen kontratat me organizatat e zgjedhura

Pyetjet që ju duhet të dërgohen tek Lirim Krasniqi i Germin në Lirim.Krasniqi@germin.org pasi Germin po menaxhon këtë përpjekje për GAF. Faleminderit shumë.
_________________________-
This call for proposals is open to (i) nongovernmental organizations; (ii) municipalities and communes; (iii) universities and educational institutions and (iv) private organizations.

The main criteria for evaluating concept ideas are as follows:

1.  Emergencies that have identified potential for intervention.
2. Providing support in an areas affected by the earthquake where there is still significant need for intervention
3. Importance and added value of the proposed intervention.
4. The novelty of the proposed idea.
5. Preference will be given to the priority themes of the GAF -- Housing, Education, Health Care, Youth -- but all proposals are welcome.
6. Demonstration of implementation capacity based on past experience.
7. Opportunity for operating costs as low or zero as possible from the applicant organization (our main goal is to get our funds to those in need).
8. Number of beneficiaries from the project.

Please note that all grants will be between $10,000-$30,000, and total around $140,000, with no more than ten grants to be awarded.    There will be two rounds to project evaluation. 

August 26-September 13 -- Applications Open for Round 1
September 14-September 20 -- Round 1 Evaluation
September 21-September 27 -- The selected organizations from Round 1 will be asked for more information and to discuss and elaborate their proposals, and to provide any additional documents that the GAF might request
September 28-October 4 -- Round 2 Evaluation
October 5-October 11 - Final grant winners selected and announced
October 12-16 - Contracts with selected organizations to be finalized

Questions should be sent to Lirim Krasniqi of Germin at Lirim.Krasniqi@germin.org as Germin is managing this effort for the GAF. Thank you very much.
Informata për organizatën

Question Title

* 1. Emri i plotë i organizatës/Full Name of Organization:

Question Title

* 2. Fusha e veprimit të organizatës (deri në 10 fjalë apo më pak)/Organization's type of activity (10 words or less):

Question Title

* 3. Viti i themelimit/Year of Establishment:

Question Title

* 4. Numri i regjistrimit/Registration Number:

Question Title

* 5. Adresa/Address:

Question Title

* 6. Qyteti/City:

Question Title

* 7. Shteti/Country:

Question Title

* 8. Personi kontaktues dhe pozita/Contact Person and Title:

Question Title

* 9. Shtetësia e personit kontaktues/Nationality of Contact Person:

Question Title

* 10. Numri i telefonit/Telephone Number:

Question Title

* 11. Posta elektronike/EMail Address:

Question Title

* 12. Uebfaqja/Web Page:

Question Title

* 13. Vegëzat e faqeve në rrjetet sociale/Page Links on Social Media:

Informacione të detajuara mbi projekt propozimin/Detailed Project Information

Question Title

* 14. Emri i projektit/Project Name:

Question Title

* 15. Please list ALL of the sectors which your project would cover

Question Title

* 16. Kohëzgjatja (Maksimumi 6 muaj)/Length of Project: (Maximum 6 months)

Question Title

* 17. Lokacioni/Location:

Question Title

* 18. Buxheti i përllogaritur për projektin dhe përshkrimi i sendeve kryesore/Estimated Project Budget and Description of Main Items 

Question Title

* 19. Shuma e kërkuar nga FSHG/Amount Requested from GAF:

Question Title

* 20. Ju lutemi paraqisni buxhetin tuaj të detajuar duke ngarkuar skedarin tuaj të buxhetit si një dokument pdf këtu - udhëzimet e buxhetit janë këtu/Please present your detailed budget by uploading your budget file as a pdf document here -- the budget instructions are here

PDF file types only.
Choose File

Question Title

* 21. Partnerët e projektit (nëse keni ndonjë)/Project Partners (if you have):

Question Title

* 22. Objektivat e Projektit/Project Objectives:

Question Title

* 23. Përmbledhja e Projekt Propozimit -- Deri në 200 fjalë apo më pak, ju lutem bëni përshkrimin e projektit të propozuar/Project Description -- In 200 words or less describe your project:

Question Title

* 24. Aktivitetet kryesore/Primary Activities:

Question Title

* 25. Cilët janë grupet e synuara dhe përfituesit, sa përfitues jane, dhe cilat janë nevojat e tyre?/Who are the target groups and beneficiaries, how many beneficiaries are there, and what are their needs?

Question Title

* 26. Ju lutem përshkruani rezultatin primarë që doni të arrini/Describe the primary results you hope to achieve:

Kapaciteti organizativ/Organizational Capacity

Question Title

* 27. Numri i punonjësve dhe përshkrimi i roleve parësore të stafit që planifikoni të keni punë në projekt/Number of employees and description of the primary roles of the staff you plan to have work on the project.

Question Title

* 28. Qarkullimi vjetor në 2019/Annual Revenue in 2019:

Question Title

* 29. Ju lutem, ngarkoni ndonjë dokument mbështetës financiar/Please upload any supporting financial documents:

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

Question Title

* 30. Donatorët kryesor në dy vitet e fundit dhe shumat/Primary donors over the last three years and amounts:

Question Title

* 31. Listoni projektet kryesore të cilat i ka implementuar organizata juaj në zonën e tërmetit kete vit/List some of the major projects your organization has implemented this past year in the earthquake zone this year:

Question Title

* 32. A ka pasur organizata juaj përvojë në të kaluaren në projekte të ngjashme me atë që kërkoni financim nga FSHG?/Does your organization have past experience in projects similar to the one you are seeking funding for from the GAF?

Question Title

* 33. A ka përfituar ndonjëherë organizata juaj financim nga një fushatë online? Nëse po, nga cila platformë (bashkëngjit vegëzën e platformës) dhe për çfarë qëllimesh janë përdorur ato fonde - (përshkruani deri në 50 fjalë ose më pak)?/Has your organization ever benefited from an online campaign? If so, from which platform (attach the platform link) and for what purposes were those funds used (describe in up to 50 words or less)?

Question Title

* 34. Ju lutemi, bashkëngjitni dokumentet ligjore që dëshmojnë statutin e organizatës/Please attach legal documents of the statute of your organization:

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

Question Title

* 35. Ju lutemi të bashkëngjitni dokumentin e regjistrimit /Please upload the registration document for your organization

PDF, PNG, JPG, JPEG file types only.
Choose File
Ju mund të ngarkoni një skedar për pyetje më poshtë/You may upload one file per question below

Question Title

* 36. Ju lutemi ngarkoni ndonjë dokument tjetër përkatës për organizatën ose bashkinë tuaj, siç janë NIPT, Statuti, Ekstrakti i Gjykatës jo më i vjetër se 2 muaj dhe Deklarata nga zyrat e taksave që organizata juaj nuk ka asnjë detyrim ndaj shtetit/Please upload any other relevant supporting documents for your organization or municipality such as NIPT, Statute, Court Extract of no older than 2 months and Statement from tax offices that your organization has no obligations towards the state

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

Question Title

* 37. Ju lutemi ngarkoni ndonjë dokument tjetër përkatës për organizatën ose bashkinë tuaj, siç janë NIPT, Statuti, Ekstrakti i Gjykatës jo më i vjetër se 2 muaj dhe Deklarata nga zyrat e taksave që organizata juaj nuk ka asnjë detyrim ndaj shtetit/Please upload any other relevant supporting documents for your organization or municipality such as NIPT, Statute, Court Extract of no older than 2 months and Statement from tax offices that your organization has no obligations towards the state

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

Question Title

* 38. Ju lutemi ngarkoni ndonjë dokument tjetër përkatës për organizatën ose bashkinë tuaj, siç janë NIPT, Statuti, Ekstrakti i Gjykatës jo më i vjetër se 2 muaj dhe Deklarata nga zyrat e taksave që organizata juaj nuk ka asnjë detyrim ndaj shtetit/Please upload any other relevant supporting documents for your organization or municipality such as NIPT, Statute, Court Extract of no older than 2 months and Statement from tax offices that your organization has no obligations towards the state

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

Question Title

* 39. Ju lutemi ngarkoni ndonjë dokument tjetër përkatës për organizatën ose bashkinë tuaj, siç janë NIPT, Statuti, Ekstrakti i Gjykatës jo më i vjetër se 2 muaj dhe Deklarata nga zyrat e taksave që organizata juaj nuk ka asnjë detyrim ndaj shtetit/Please upload any other relevant supporting documents for your organization or municipality such as NIPT, Statute, Court Extract of no older than 2 months and Statement from tax offices that your organization has no obligations towards the state

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

T