Ang Thriving in Place (Pag-unlad sa Lugar) ay nagsasagawa ng survey sa buong lungsod para sa Pagtantiya ng Mga Pangangailangan ng Komunidad para maunawaan ang mga hadlang sa teknolohiya at mga pangangailangan ng mga residente ng SF na may mga kapansanan at mas matandang nasa hustong gulang (may edad na 60+) sa panahon ng COVID-19. Ang mga resulta ng
pag-aaral ay ibabahagi sa Department of Disability and Aging Services (Kagawaran ng Mga Serbisyo sa May Kapansanan at Matanda, DAS) at sa Mayor's Office on Disability (Opisina ng Alkalde para sa Kapansanan, MOD) bilang bahagi ng Pagtugon sa COVID-19 sa San Francisco. 

Nangangalap ang survey na ito ng mungkahi mula sa komunidad upang ipaalam ang pamamaraan ng Lungsod sa pagpapalawak ng access sa Internet, mga aparato at suporta sa karunungan tungkol sa teknolohiya (digital literacy) na kinakailangan para ang mga residente ay makakuha ng impormasyon, maka-access ng mga serbisyo, patingnan ang kalusugan online, kumonekta sa pamilya at mga kaibigan at para lumahok sa mga aktibidad online. 

Kung ikaw ay isang taong may kapansanan, mas matandang nasa hustong gulang (60+), kabataan na nasa edad ng transisyon (18-24), beterano, isang taong nakakaranas kawalan ng tirahan, o magulang ng isang batang may kapansanan, gusto naming may malaman mula sa iyo!

Kung gusto mong makakuha ng tulong sa pagsagot ng survey na ito, o kung gusto mong mag-iskedyul ng survey sa pamamagitan ng telepono, paki-email ang DigitalEquity@TipSf.org o tumawag sa 41-5-593-8129

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa Thriving in Place at sa proyekto ng Pagtantiya sa Pangangailangan sa Teknolohiya, makipag-ugnayan sa amin sa DigitalEquity@tipsf.org, o bisitahin kami online www.tipsf.org/digital-equity

Pakitandaan na lubos na boluntaryo ang survey na ito at mananatiling kumpidensyal ang lahat ng impormasyong ibibigay mo. Puwede mong laktawan ang anumang tanong na hindi mo gugustuhing sagutan.
Kumpletuhin ang survey na ito upang maipasok sa raffle at manalo ng isang $50 Gift Card!
SEKSYON 1: Tinatanong ng unang seksyon na ito ang tungkol sa iyong access sa mga aparato (tulad ng mga computer, tablet o smartphone) at ang Internet.

Question Title

* 1. Anu-anong uri ng mga aparato (tulad ng mga computer, tablet o smartphone) ang mayroon kang access? (Lagyan ng tsek ang lahat ng naaangkop)

Question Title

* 2. Paano ka nakaka-access sa Internet? (Lagyan ng tsek ang lahat ng naaangkop)

Question Title

* 3. Kung sa kasalukuyan ikaw ay walang Internet, magiging interesado ka bang magkaroon nito? (Lagyan ng tsek ang naaangkop)

Question Title

* 4. Bago magkaroon ng COVID-19, gumamit ka ba ng pampublikong computer lab bilang pangunahin mong pinagkukunan ng Internet (tulad ng sa isang aklatan, community center o iba pang tech lab)?

Question Title

* 5. Paano nagbago ang pangangailangan mong gumamit ng teknolohiya simula nang magkaroon ng COVID-19?

SEKSYON 2: Tatanungin ng seksyong ito ang tungkol sa iyong access sa mga serbisyo sa panahon ng pandemyang COVID-19.

Question Title

* 6. Anu-ano ang mga serbisyong pinaka naging kailangan mo sa panahon ng pandemyang COVID-19? (Lagyan ng tsek ang lahat ng naaangkop)

Question Title

* 7. Naging hadlang ba ang teknolohiya para ma-access ang mga serbisyong ito?

Question Title

* 8. Anu-anong mga serbisyo ang hindi mo natanggap, pero gusto mong magkaroon ka ng access? (Markahan ang lahat ng na-aangkop.)

SEKSYON 3: Tatanungin ng seksyong ito ang tungkol sa anumang hadlang o hamon sa teknolohiya na kinaharap mo sa panahon ng pandemyang COVID-19.

Question Title

* 9. Anu-anong mga hadlang o hamon ang kinaharap mo para makakuha ng Internet? (Lagyan ng tsek ang lahat ng naaangkop):

SEKSYON 4: Tinatanong ng seksyon na ito ang tungkol sa iyong pagiging pamilyar sa paggamit ng Internet at mga aparato (tulad ng mga computer, tablet o smartphone).

Question Title

* 10. Pakisabi sa amin kung paano mo ginagamit ang Internet (Lagyan ng tsek ang lahat ng naaangkop):

Question Title

* 11. Mayroon bang makakapagbigay ng tulong sa iyo kung mayroon kang tanong tungkol sa kung paano gamitin ang iyong computer (kapamilya, kaibigan o tagapagkaloob ng serbisyo)?

SEKSYON 5: Tatanungin ng seksyong ito ang tungkol sa kung paano ka nanatiling konektado sa pamilya, mga kaibigan at mga social activity at mga serbisyo online sa panahon ng pandemyang COVID-19.

Question Title

* 12. Paano ka nakakakuha ng impormasyon tungkol sa mga serbisyong kailangan mo sa panahon ng COVID-19 (tulad ng impormasyon tungkol sa mga bakuna, pabahay o access sa pagkain) (Lagyan ng tsek ang lahat ng naaangkop):

Question Title

* 13. Sa nakaraang taon sa panahon ng COVID-19, lumahok ka ba sa anumang mga social activity online (tulad ng mga virtual na art class, mga online na oakasyon o mga group activity online)?

Question Title

* 14. Gumamit ka ba ng mga platform para sa pakikipag-video conference tulad ng Zoom o Google Meet para kumonekta sa iba? (Lagyan ng check ang lahat ng naaangkop):

SEKSYON 6: Tatanungin ng seksyong ito ang tungkol sa iyong access sa impormasyon sa kalusugan at mga serbisyo sa panahon ng pandemyang COVID-19.

Question Title

* 15. Sa panahon ng pandemyang COVID-19 mayroon ka bang mga hindi napuntahang medikal na apoynment o naantalang pangangalaga o mga paggamot?

Question Title

* 16. Nakatanggap ka ba ng anumang pangangalagang pangkalusugan o mga serbisyo para sa kalusugan ng isip sa pamamagitan ng mga apoynment sa telepono o video (telehealth) sa panahon ng COVID-19?

Question Title

* 17. Anu-anong mga hamon ang mayroon ka sa pag-access ng mga medikal na serbisyo gamit ang mga pagpapatingin sa pamamagitan ng video o telepono (telehealth)?

SEKSYON 7: Tatanungin ng seksyong ito ang tungkol sa iyong paggamit ng Assistive o Adaptive Technology.

Question Title

* 18. Pamilyar ka ba sa salitang Assistive Technology? (Ang Assistive Technology, o AT ay tumutukoy sa mga materyal, kagamitan, tool, bagay
o mga aparato na nagpapahintulot sa mga tao na mamuhay nang mas nakakapag-isa)

Question Title

* 19. Kasalukuyan ka bang gumagamit ng anumang Assistive Technology
(tulad ng mga screen-reader, ZoomText, Braille display, o mga naa-access na app sa iyong telepono)?

Question Title

* 20. Kung gumagamit ka ng Assistive o Adaptive Technology, mayroon pa bang ibang serbisyo na gusto mo? (Lagyan ng tsek ang lahat ng naaangkop)

SEKSYON 8: Inaanyayahan ka ng seksyong ito na magbahagi ng mga karagdagang pananaw o saloobin.

Question Title

* 21. Mayroon ka pa bang ibang gustong ibahagi tungkol sa iyong mga hamon sa teknolohiya sa panahon ng COVID-19?

Question Title

* 22. Mangyaring magbigay ng anumang mga mungkahi o ideya na maaaring mayroon ka para sa mga programa o serbisyo ng teknolohiya para sa mga mas matandang nasa hustong gulang at mga nasa hustong gulang na may mga kapansanan sa San Francisco.

SEKSYON 9: Demograpikong Impormasyon 

Sa seksyong ito, hinihiling namin sa iyong magbahagi ng ilang personal na detalye para matiyak naming may malalaman kami sa malawak ng pagkakaiba-iba ng mga komunidad ng may kapansanan at matanda ng San Francisco. Pakitandaan na lubos na kumpidensyal ang survey na ito.

Question Title

* 23. Pakipili ang pahayag na pinakamahusay na naglalarawan sa iyo. (Lagyan ng tsek ang lahat ng naaangkop)

Question Title

* 24. Ano ang pinakamahusay na naglalarawan sa iyong lahi o kinikilalang etniko?

Question Title

* 25. Ano ang mas ginagamit mong wika?

Question Title

* 26. Kinikilala mo ba ang sarili mo bilang lesbian, gay, bisexual, transgender, queer o inaalam pa ang kasarian, intersex o asexual?

Question Title

* 27. Sa anong kasarian mo kinikilala ang iyong sarili (kung mayroon)?

Question Title

* 28. Naglingkod ka ba nang buong serbisyo sa Hukbong Sandatahan, National Guard o sa reserbang pangkat ng militar? 

Question Title

* 29. Ano ang iyong Edad?

Question Title

* 30. Ano ang iyong kasalukuyang Taunang Kita ng Sambahayan bago bawasan ng mga buwis?

Question Title

* 31. Anong klase ng tirahan ang tinitirhan mo?

Question Title

* 32. Zip Code (Ilagay ang 5 digit na zip code. Kung nakakaranas ng kawalan ng tirahan, ilista ang 00000)

Question Title

* 33. Gusto naming masigurong naaabot namin ang maraming tao hanggang sa makakaya sa mga komunidad ng may kapansanan sa San Francisco. Alin sa mga sumusunod na uri ng kapansanan ang personal mong nararanasan? (Lagyan ng tsek ang lahat ng naaangkop)

Question Title

* 34. Ano ang katayuan ng iyong trabaho? (Lagyan ng tsek ang lahat ng naaangkop)

Salamat sa pagkumpleto ng survey na ito!

Salamat sa pagsagot sa survey na ito. Mahalaga ang iyong mga tugon, at nagpapasalamat kami sa iyong pagbabahagi ng mga saloobin at karanasan. 

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa Thriving in Place (Pag-unlad sa Lugar) at sa proyekto ng Pagtantiya sa Pangangailangan sa Teknolohiya, makipag-ugnayan sa amin sa DigitalEquity@tipsf.org, tumawag sa 415-593-8129, o bisitahin kami online www.tipsf.org/digital-equity

Kung interesado kang lumahok sa raffle para sa $50 na gift card, pakilagay sa ibaba ang iyong pangalan, email at numero ng telepono. Gagamitin lang namin ang impormasyong ito para makipag-ugnayan sa iyo kung mananalo ka sa raffle. Aabisuhan ang mga nanalo sa telepono o sa email. Magbibigay ng kabuuang limang (5) gift card. 

Question Title

* 35. Opsyonal na Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan: Pakisabi sa amin kung paano ka namin maaaring makontak.

0 of 35 answered
 

T