Screen Reader Mode Icon
Европската унија (ЕУ) ги поддржува граѓанските организации (ГО) во Западен Балкан и Турција преку три последователни програми ТАCSО од 2009 година. Овие програми имаат за цел да придонесат за градење посилни демократии, да ги подобрат системите за одговорност и на крајот да постигнат подобар, поинклузивен и одржлив економски и социјален развој преку зајакнување и градење на капацитетите на ГО.

На почетокот на 2023 година, ЕУ започна евалуација на програмата ТАCSО за да се соберат научените лекции за идна помош за граѓанските организации во регионот. За таа цел беше ангажиран независен тим за евалуација за собирање информации за евалуацијата. Методологијата за евалуација вклучува анализа на документацијата, консултации со клучните информатори и консултации со граѓанските организации вклучени во активностите на ТАCSО преку интервјуа, фокус групи и анкети.

Пополнувањето на анкетата ќе потрае приближно 15 минути, но ќе даде важен придонес во евалуацијата. Собраните податоци ќе се користат анонимно. Информациите за вашата организација ќе се собираат само за статистички цели. Необработените, необработени податоци и прашалници ќе се чуваат доверливи и нема да бидат споделени со никого надвор од тимот за оценување.

Question Title

* 1. Земја: [избери една]

Question Title

* 2. Основни информации за организацијата

Question Title

* 3. Тип на организација [Изберете ги применливите опции]

Question Title

* 4. Каде вашата организација ги спроведува своите активности?

Question Title

* 5.  Како беше вклучена вашата организација во активностите на ТАCSО? (Изберете ги сите што се однесуваат)

Question Title

* 6. Во кој циклус на активности на ТАCSО бевте вклучени?

Question Title

* 7.  Кои се најважните активности на ТАCSО во кои учествувавте?

Question Title

* 8.  Освен горенаведените активности, дали учествувавте во други активности на ТАCSО?

Question Title

* 9. Како би ја оцениле вкупната вредност на вашето учество во активностите на ТАCSО?

Question Title

* 10.  Внатрешни капацитети: До кој степен се подобрија капацитетитi и карактеристиките на вашата организација како резултат на активностите на ТАCSО?

   Значајно (4)  Умерено (3) На ограничен начин (2)  Не се подобри (1)  Не знам (0)
1001 Технички капацитети на организацијата поврзани со секторски активности
1002 Капацитет на организацијата да го формулира проектот
1003 Капацитет на организацијата за управување со проекти
1004 Капацитет за прибирање средства на организацијата
1005 Менаџерски капацитети на организацијата
1006 Внатрешно управување на организацијата

Question Title

* 11. Капацитети за надворешен ангажман: До кој степен се подобрија капацитетите и карактеристиките на вашата организација како резултат на активностите на ТАCSО?

   Значајно (4)  Умерено (3) На ограничен начин (2)  Не се подобри (1)  Не знам (0)
1101 Способност на организацијата да се вклучи во локалното управување
1102 Способност на организацијата да се вклучи во политичко дејствување и застапување
1103 Способност на организацијата да се вклучи во интеракција со властите
1104 Капацитет на организацијата за соработка со други ГО
1105 Способноста на организацијата да соработува со други меѓународни невладини организации
1106 Капацитет на организацијата за соработка со донатори и технички и финансиски партнери

Question Title

* 12. Можете ли да споменете некоја иновација што е имплементирана во вашата организација благодарение на поддршката на ТАКСО?

Question Title

* 13. Која од следните изјави е точна за Националниот ресурсен центар во вашата земја, чие создавање е дел од рамката ТАКСО?

  Како активноста на ТАКСО влијаеше на оперативното и правното опкружување во вашата земја или регион? Изберете ги важечките промени:

Question Title

* 14. Правна рамка и овластувања:

Question Title

* 15. Медиумите и јавното мислење:

Question Title

* 16. Ангажирање и учество на ГО:

Question Title

* 17. Ресурси и услуги:

Question Title

* 18. Ве молиме дадете целосен рејтинг на следните активности на TACSO?

   Многу задоволително (4)  Умерено задоволително (3)  незадоволително (2) Целосно незадоволително (1)  Не знам (0)
1801 Обука
1802 Зајакнување на институционалните/организациските капацитети
1803 P2P иницијативи
1804 Иницијативи за јавен дијалог
1805 Поддршка за акции за застапување
1806 Иницијативи за размена на знаење
1807 Испорака на техничка поддршка
1808 Комуникација
1809 Поддршка за воспоставување партнерства и коалиции
1810 Медиумско вклучување
1811 Националните ресурсни центри


  Ви благодариме за вашето време и придонеси
0 одговорени од 18 прашања
 

T