Screen Reader Mode Icon
Europska unija (EU) podržava organizacije civilnog društva (OCD) na zapadnom Balkanu i u Turskoj kroz tri uzastopna programa TACSO od 2009. godine. Ovi programi imaju za cilj doprinos izgradnji snažnijih demokratija, poboljšanje sistema odgovornosti i konačno postizanje boljeg, inkluzivnijeg i održivijeg ekonomskog i društvenog razvoja putem osnaživanja i izgradnje kapaciteta OCD-a.
Početkom 2023. godine, EU je pokrenula evaluaciju TACSO programa kako bi prikupila naučene lekcije za buduću pomoć organizacijama civilnog društva u regiji. U tu svrhu, nezavisni evaluacijski tim za prikupljanje informacija za evaluaciju je angažovan. Metodologija evaluacije uključuje analizu dokumentacije, konzultacije s ključnim informantima i konsultacije s organizacijama civilnog društva uključenim u aktivnosti TACSO-a putem intervjua, fokusnih grupa i ankete.
Ispunjavanje ankete trajat će otprilike 15 minuta, ali će dati važan doprinos evaluaciji. Prikupljeni podaci će se koristiti anonimno. Podaci o Vašoj organizaciji prikupljat će se samo u statističke svrhe. Izvorni, neobrađeni podaci i upitnici će biti povjerljivi i neće se dijeliti ni s kim izvan evaluacijskog tima.

Question Title

* 1. Osnovne informacije o Vašoj organizaciji

Question Title

* 2. Osnovne informacije o organizaciji

Question Title

* 3. Vrsta organizacije Odaberite primjenjivu opciju(e)

Question Title

* 4.  Gdje vaša organizacija obavlja svoje aktivnosti?

Question Title

* 5. Kako je vaša organizacija bila uključena u aktivnosti TACSO-a?
(Odaberite sve primjenjivo)

Question Title

* 6.  U koji ste ciklus TACSO aktivnosti bili uključeni?

Question Title

* 7.  Koje su najvažnije TACSO aktivnosti u kojima ste učestvovali?

Question Title

* 8.  Osim gore navedenih aktivnosti, jeste li učestvovali u nekim drugim aktivnostima TACSO-a?

Question Title

* 9.  Kako biste ocijenili ukupnu vrijednost vašeg učešća u TACSO aktivnostima?

Question Title

* 10. Interni kapaciteti: U kojoj mjeri su se kapaciteti i karakteristike vaše organizacije poboljšali kao rezultat TACSO aktivnosti?

   Značajno (4) Umjereno (3) Onako (2) Nije poboljšano (1)  ne znam (0)
1001 Tehnički kapaciteti organizacije koji se odnose na sektorske aktivnosti
1002 Kapaciteti organizacije za formuliranje projekta
1003 Kapaciteti organizacije za upravljanje projektima
1004 Kapaciteti organizacije za prikupljanje sredstava
1005 Upravljački kapaciteti organizacije
1006 Interno upravljanje organizacijom

Question Title

* 11. Kapaciteti za vanjski angažman: U kojoj mjeri su se kapaciteti i karakteristike vaše organizacije poboljšali kao rezultat TACSO aktivnosti?

   Značajno (4) Umjereno (3) Onako (2) Nije poboljšano (1)  ne znam (0)
1101 Sposobnost organizacije da se uključi u lokalno upravljanje
1102 Sposobnost organizacije da se uključi u političke akcije i zagovaranje
1103 Sposobnost organizacije da se uključi u interakciju sa vlastima
1104 Kapacitet organizacije za saradnju s drugim OCD-ima
1105 Sposobnost organizacije da sarađuje s drugim međunarodnim nevladinim organizacijama
1106 Kapacitet organizacije za saradnju s donatorima i tehničkim i financijskim partnerima

Question Title

* 12. Možete li spomenuti neku inovaciju koja je implementirana u vašoj organizaciji zahvaljujući TACSO podršci?

Question Title

* 13. " Koja je od sljedećih izjava tačna o Nacionalnom resursnom centru u vašoj zemlji, čije je stvaranje dio okvira TACSO-a?

“Nacionalni resursni centar ____”."

Kako je aktivnost TACSO-a uticala na operativno i pravno okruženje u vašoj zemlji ili regiji?
Odaberite primjenjive promjene:

Question Title

* 14. Pravni okvir i ovlasti:

Question Title

* 15. Mediji i javno mnijenje:

Question Title

* 16.  Angažman i učešće OCD-a:

Question Title

* 17. Resursi i usluge:

Question Title

* 18. Molimo dajte ukupnu ocjenu sljedećih TACSO aktivnosti?

  Veoma zadovoljavajuce Umjereno zadovoljavajuće Uglavnom nezadovoljavajuće Potpuno nezadovoljavajuće Ne znam
1801 Obuke
1802 Jačanje institucionalnih/organizacijskih kapaciteta
1803 P2P inicijative
1804 Inicijative javnog dijaloga
1805 Podrška akcijama zagovaranja
1806 Inicijative za razmjenu znanja
1807 Isporuka tehničke podrške
1808 Komunikacija
1809 Podrška uspostavljanju partnerstva i koalicije
1810 Uključivanje medija
1811 Nacionalni resursni centri


Hvala vam na vašem vremenu i doprinosu
0 od 18 odgovoreno
 

T