08.30 - 17.00, 15.01.2019
Phòng chiếu 2, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia | Screen 2, National Cinema Centre 
87 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Được tổ chức với sự phối hợp từ Viện Phim Việt Nam, Hội thảo chuyên đề ‘Phim như một di sản văn hóa’ sẽ tập hợp các cá nhân thực hành phim từ hai khu vực nhà nước và tư nhân. Chương trình sẽ giới thiệu một báo cáo về kho lưu trữ phim của nhà nước tại Việt Nam, do Hội đồng Anh đặt hàng Viện Phim Việt Nam thực hiện. Từ đó sẽ có các thảo luận và trình bày về tương lai của lưu trữ, trong đó xem xét các tiềm năng hợp tác giữa các ngành khác nhau, giữa Việt Nam và các tổ chức quốc tế.

Organised in conjunction with the Vietnam Film Institute, the symposium ‘Film as a Cultural Heritage’ brings together film practitioners from both public and private spheres. A highlight of the event will be the launch of a report on governmentally-run film archives in Vietnam, commissioned by the British Council and undertaken by the Vietnam Film Institute. Informed by this mapping, panel discussions and other keynote presentations will serve as discourses on future visions, examining potential for collaboration between different sectors, and between Vietnamese and international organisations.

Do số lượng chỗ có hạn, Ban tổ chức sẽ gửi email xác nhận khi đăng ký của bạn thành công. 
Due to limited capacity, we will review your registration form and then confirm your place. 
Thông tin thêm | Further information https://bit.ly/2QBo5AA 

Question Title

* 1. Họ và tên | Full name

Question Title

* 2. Địa chỉ thư điện tử | Email Address

Question Title

* 3. Cơ quan tổ chức | Organisation

Trân trọng cám ơn! | Thank you very much!

***Chính sách bảo mật thông tin | Data Protection Policy

Hội đồng Anh coi trọng tính riêng tư của anh/chị. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của anh/chị, đồng thời bảo đảm không tiết lộ thông tin cá nhân của anh/chị cho bất cứ bên thứ ba nào mà không được sự đồng thuận trước của anh/chị. Chính sách bảo mật có tại trang web của chúng tôi. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về việc bảo mật dữ liệu của chúng tôi, vui lòng liên lạc với văn phòng Hội đồng Anh Việt Nam.

Your privacy is important to British Council. British Council is committed to preserving the confidentiality of our customers’ personal information and undertakes not to divulge any of the customers’ personal information to any third party without the prior consent of the individual. Our privacy policy can be found on our website.

Under UK Data Protection law you have the right to ask for a copy of the information we hold on you, for which we may charge a fee, and the right to ask us to correct any inaccuracies in that information. If you want more information about this please contact your local British Council office.

T