แบบสำรวจเรื่องความยั่งยืน (Sustainability Survey)

Question Title

* 1. เนื่องจากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืน (Sustainability) หรือที่รู้จักกันในแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG: Environmental, Social and Governance) ที่คำนึงถึง 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ

ธนาคารจึงต้องการทราบความคิดเห็นของคุณ เกี่ยวกับผลกระทบที่ธนาคารมีส่วนร่วมต่อความยั่งยืน (Sustainability) ธนาคารขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับความคิดเห็นของคุณ

แบบสำรวจนี้จะใช้เวลาประมาณ 5 นาที คำตอบของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับ และผลลัพธ์จะถูกรายงานในระดับผลรวมเท่านั้น

ธนาคารจะเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศไว้ใน "ประกาศความเป็นส่วนตัว" ของธนาคาร
https://www.cimbthai.com/th/personal/privacy-notice.html

T