The Westminster School District Board of Trustees is seeking input from community and staff members regarding the qualities and skills they are looking for in the next superintendent.  The survey must be completed by April 28th and all responses will be anonymous.
Hội Đồng Quản Trị Học Khu Westminster đang muốn biết ý kiến của cộng đồng và nhân viên về phẩm chất và khả năng của tổng giám đốc mới. Việc thăm dò ý kiến phải được hoàn tất trước hoặc vào ngày 28 tháng Tư và ý kiến của quý vị sẽ được giữ kín.
Los Miembros de la Mesa Directiva del Distrito Escolar de Westminster están solicitando las opiniones de la comunidad y del personal escolar con respecto a las cualidades y destrezas que ellos desean encontrar en el próximo superintendente.  Todas sus respuestas serán totalmente anónimas y la encuesta debe ser completada antes del 28 de Abril.

Question Title

1. Personal Qualities Desired: (examples: integrity, honesty, strong advocate for children, etc.)
Phẩm chất cá nhân: (thí dụ: ngay thẳng, thành thật, bênh vực mạnh mẽ cho trẻ em, v.v…)
Cualidades Personales Deseadas: (ejemplos: integridad, honestidad, firme defensor de los intereses de los niños, etc.)

Question Title

2. Professional Skills and Abilities Desired: (examples: strong instructional leadership, experience with school district budgets, excellent communication skills, etc.)
Khả năng chuyên nghiệp (thí dụ: khả năng lãnh đạo giỏi, có kinh nghiệm với ngân quỹ học khu, khả năng giao tiếp xuất sắc, v.v…)
Habilidades profesionales y Capacidades Deseadas (ejemplos: sólido liderazgo con respecto a la enseñanza, experiencia con la administración de presupuestos de distritos escolares, excelentes habilidades de comunicación, etc.)

Question Title

3. Additional Thoughts:
Ý kiến thêm:
Opiniones Adicionales:

T