Hãy giúp chúng tôi xây dựng kế hoạch đầu tư 5-8 triệu đô la cho học sinh Quận David Douglas.

Đầu năm nay, tiểu bang Oregon đã thông qua Đạo luật Thành công Sinh viên (HB 3427). Luật này sẽ cung cấp các cấp lịch sử tài trợ mới cho các trường học ở Oregon. Học khu David Douglas chưa được thông báo về khoản tài trợ mới chính xác để mong đợi, nhưng chúng tôi ước tính nó có thể nằm trong khoảng từ 5 triệu đến 8 triệu đô la mỗi năm bắt đầu từ năm học 2020-21.

Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để xác định cách đầu tư số tiền này theo cách hỗ trợ tốt nhất cho sinh viên của chúng tôi. Theo luật, tiền của Đạo luật Thành công Sinh viên có thể được sử dụng trong bốn loại lớn: giảm quy mô lớp học, cung cấp một nền giáo dục toàn diện, tăng thời gian giảng dạy và đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về sức khỏe và an toàn của sinh viên.

Chúng tôi đang yêu cầu tất cả các gia đình, học sinh, nhân viên và các thành viên cộng đồng quan tâm thực hiện khảo sát này. Câu trả lời của bạn sẽ được sử dụng để giúp chúng tôi lập kế hoạch và ưu tiên cách chúng tôi sẽ đầu tư những khoản tiền mới dự kiến này.

Cảm ơn bạn!
 
13% of survey complete.

T