Privacy Notice:
Information provided in this survey is considered a public record and may be subject to public disclosure. For more information, see the Public Records Act, RCW Chapter 42.56. To learn more about how we manage your information, see our Privacy Statement.

Para Espanol 
For English

Đội Đặc biệt Phụ trách An toàn South Park đã nhận được $500.000 để cải tiến đường phố và vỉa hè để giúp khu xóm được an toàn hơn cho người bộ hành. Góp ý kiến của quý vị để giúp quyết định nơi và cách chi tiêu số tiền này!

Vào năm 2017, Đội Đặc biệt Phụ trách An toàn South Park đã công bố một danh sách những cải tiến được đề nghị để giúp khu xóm South Park an toàn hơn cho bộ hành. Thành Phố Seattle đã tài trợ và đang làm việc để thực hiện một số đề nghị này vào năm 2018. Cư dân bây giờ có cơ hội để ưu tiên hóa các cải tiến thêm!

Xin quý vị xem bản đồ dưới đây để thấy vừa những cải tiến được tài trợ và các cơ hội thêm. Xin quý vị suy nghĩ đến cách nào để kết hợp những cải tiến đó hầu gia tăng sự an toàn ở South Park và dùng cuộc khảo sát này để chia sẻ ý kiến của quý vị về cách ưu tiên hóa các dự án.Bottom of FormImage

Image

T