Ίδρυση και λειτουργία της ΚΟΙΝΣΕΠ

Question Title

* 1. Σε ποια κατηγορία εντάσσεται η ΚΟΙΝΣΕΠ;

Question Title

* 2. Ποιο είναι το έτος ίδρυσης της ΚΟΙΝΣΕΠ;

Question Title

* 3. Σε ποια περιφέρεια βρίσκεται η ΚΟΙΝΣΕΠ;

Question Title

* 4. Ποιος είναι ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών της ΚΟΙΝΣΕΠ στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας;

Question Title

* 5. Το κοινωνικό κενό/πρόβλημα που προσπαθεί να αντιμετωπίσει η ΚΟΙΝΣΕΠ σε ποια κυρίως από τις ακόλουθες θεματικές περιοχές μπορεί να ενταχθεί;

Question Title

* 6. Ποιο είναι το συγκεκριμένο κοινωνικό πρόβλημα/κενό που πρέπει να αντιμετωπιστεί;

Question Title

* 7. Ποιες ομάδες του πληθυσμού επηρεάζονται από το κοινωνικό πρόβλημα/κενό;

Question Title

* 8. Πόσο σημαντικοί ήταν οι ακόλουθοι  παράγοντες που σας βοήθησαν να κατανοήσετε  ή να ανακαλύψετε το κοινωνικό πρόβλημα/κενό;

  Καθόλου σημαντικός Λίγο σημαντικός Μέτρια σημαντικός Σημαντικός Πολύ σημαντικός
Επαφή με την ομάδα του πληθυσμού
Προσωπική εμπειρία
Επαγγελματική εμπειρία
Κοινωνικός περίγυρος/κοινωνικά δίκτυα
Η ενασχόληση με τα κοινά
Μέσα μαζικής επικοινωνίας

Question Title

* 9. Πως γεννήθηκε η ιδέα της δημιουργίας της ΚΟΙΝΣΕΠ και από ποιους; Περιγράψτε:

Question Title

* 10. Ποια αποτελέσματα αναμένετε ότι θα φέρουν ως προς το κοινωνικό πρόβλημα/κενό οι δραστηριότητες της ΚΟΙΝΣΕΠ;

Question Title

* 11. Με ποιο τρόπο οι δραστηριότητες της ΚΟΙΝΣΕΠ θα πετύχουν τα αποτελέσματα που επιδιώκονται;

Question Title

* 12. Παρακαλώ ορίστε το όραμα της ΚΟΙΝΣΕΠ

Question Title

* 13. Η λειτουργία της ΚΟΙΝΣΕΠ βασίζεται σε συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο;

T