บทนำโครงการสำรวจเพื่อจัดทำหนังสือคู่มือเมืองอัจฉริยะ

ขอบคุณที่สละเวลาเข้าร่วมโครงการสำรวจเมืองอัจฉริยะ
 
โครงการสำรวจนี้เป็นส่วนนึงของความร่วมมือระหว่าง Foreign & Commonwealth Office สถานทูตอังกฤษ กรุงเทพฯ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เพื่อจัดทำหนังสือคู่มือเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุน Prosperity Fund และโครงการ Global Future Cities ของ Foreign & Commonwealth Office ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในเมือง ขจัดความยากจน เพิ่มความเท่าเทียมทางเพศ และส่งเสริมการลงทุนระหว่างสองประเทศ โครงการหนังสือคู่เมืองอัจฉริยะในประเทศไทยมีเป้าหมายเพื่อสืบค้นหาประเด็นปัญหาและความต้องการในบริบทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย เพื่อจัดทำคู่มือแนะแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย และแนวทางการร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนจากประเทศอังกฤษ

การสำรวจนี้จะใช้เวลาประมาณ 15 นาที โดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โครงการที่มีอยู่และโอกาสความเป็นไปได้ต่างๆ ภายใต้กรอบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ดังนี้
  • สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ Smart Environment
  • การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ Smart Governance
  • ขนส่งอัจฉริยะ Smart Mobility
  • พลังงานอัจฉริยะ Smart Energy
  • เศรษฐกิจอัจฉริยะ Smart Economy
  • การดำรงชีวิตอัจฉริยะ Smart Living
  • พลเมืองอัจฉริยะ Smart People
ทางผู้วิจัยขอเรียนเชิญท่านร่วมตอบแบบสำรวจ ด้วยเล็งเห็นว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย การเข้าร่วมโครงการสำรวจนี้เป็นโอกาสให้ท่านในการให้ข้อมูลต่อนักลงทุน บริษัทและธุรกิจในประเทศอังกฤษที่ให้บริการด้านเมืองอัจฉริยะเพื่อที่จะหาแนวทางทำโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะร่วมกับเมืองหรือธุรกิจของท่านในอนาคตต่อไป เมื่อท่านทำแบบสำรวจนี้เสร็จท่านจะได้รับหนังสือคู่มือเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยและได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเชื่อมต่อกับภาคส่วนต่างๆจากประเทศอังกฤษต่อไป

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
0 of 18 answered
 

T