Question Title

* Siyabonga kutimbandzakanya nalolucwaningo. Lolucwaningo lutawusita kubuka kutsi sive sati kanganani ngeligciwane le COVID-19 kanye nekuvikela kwandza kwalo eveni laseSwatini. Kuphendvula lemibuto kutotsatsa sikhatsi lesiyimizuzu lengaba yimfica. Akukadzingeki kutsi utishokutsi ungubani futsi konkhe lokubhalako kutaba semkhatsini wakho nebacwaningi. Kute lwati lolutawucokelelwa lwekwetama kutfola kuts ungubani. Kuphendvula lemibuto ukwenta ngekufisa kwakho futsi ungayekela nome kunini nangabe sewugucule umcondvo.

Kute bubi lobungahle benteke kuwe ngekungenela lolucwaningo ngekwati kwetfu. Noko imiphumela yalolucwaningo ingeke iletse inzuzo letsite kuwe siqu sakho, kodvwa itawusita live kutsi libuke kutsi yini lokunye lelingakwenta kusita sive. Uma ngabe ikhona imibhalo levela kulolucwaningo, ngeke kwenteke kutsi kube khona longabona kutsi nawe ukhona la ngoba asiwaceli emagama nalokunye lokungasho kutsi ungubani.

Nawunemibuto ngalolucwaningo noma ke lokunye lokuphatselene nalo tsintsana na: Dr Sara Padidar ku spadidar@uniswa.sz. Libandla lesive lelibuke kutiphatsa kahle kwebacwaningi liluhlolile lolucwaningo kwenta siciniseko kutsi emalungelo nekuphepha kwalabo labalungenelako akahlukumeteki. Siyabonga kakhulu kufaka kwakho sandl kulomsebentia.

Lolucwaningo luchutjwa bacwaningi base nyuvesi yaseSwatini ne St. Louis College of Pharmacy ngekubambisana nelitiko lwetempilo laseSwatini.

If you would like to complete this survey in English go to https://www.surveymonkey.com/r/EswatiniCOVID

Question Title

* Ungehla noma wenyuke nalelikhasi nakukhona lofisa kukulungisa noma kukuntjintja.


Uke walugcwalisa yini lolucwaningo esikhatsini lesengcile?

Question Title

* Mingakhi iminyaka yakho budzala?

Question Title

* Ubulili buni?

Question Title

* Uhlala kusiphi sigodzi eveni?

Question Title

* Nibangakhi lapho uhlala khona?

Question Title

* Mangakhi emagumbi ekulala endlini noma ke etindlini takini?

Question Title

* Unayo yini i medical aid noma ke umshwalense wekusita nawugula

Question Title

* Uhambe wefikaphi ngetemfundvo?

Question Title

* Ungulomunye yini walabo labasebenta imisebenti lemcoka lengakemiswa ngalesifo (essential worker) njengebetemphilo nebetekuphepha nebetitolo letitsite?

0 of 30 answered
 

T