Screen Reader Mode Icon
Thaum lus Plaub Hlis Ntuj, lub Nroog Madison tau nthuav tawm Txoj Haujlwm Sib Koom Siv Kev Khiav thiab “tau kaw qee zaum” tej cov kev khiav tsis pub tsheb khiav ntawm qee txoj kev hauv zos, li txoj kev Park Dr., kom tsim tau cov kev rau neeg taug thiab caij tsheb kauj vab. Lub hom phiaj yog pab cov neeg zej zog kom muaj kev nyab xeeb thaum taug kev thiab caij tsheb kauj vab thaum lub sijhawm muaj tus kab mob COVID-19. Thaum lub caij ntuj no cov kev uas raug kaw yuav rov qhib dua thiab Lub Nroog yuav los tshuaj xyuas thiab soj ntsuam saib qhov Shared Streets Program puas zoo rau pej xeem txhua tus thiab txiav txim siab seb yuav ua li cas tom ntej rau qhov haujlwm no.

Question Title

* 1. Thov xaiv qhov kev uas piav qhia zoo tshaj uas koj tau ntsib thaum siv cov kev uas tau raug kaw hauv nroog Madison. Xaiv txhua qhov uas raug siv.

Question Title

* 2. Kuv tau siv cov kev hauv qab no. Xaiv txhua qhov uas tau siv.

Question Title

* 3. Koj tau siv cov Shared Streets li cas? Xaiv txhua qhov uas raug siv.

Question Title

* 4. Yog tias koj tau siv cov kev Shared Streets, koj siv ua dab tsi? Xaiv txhua qhov uas raug siv.

Question Title

* 5. Yog tias koj tau siv cov kev Shared Streets, koj tau siv nrog leejtwg? Xaiv txhua qhov uas raug siv.

Question Title

* 6. Koj tau siv cov kev Shared Streets thaum taug kev, caij tsheb log (wheeling), caij tsheb kauj vab lossis khiav uasi puas tsawg zaus?

Question Title

* 7. Koj puas tau pom ib qho ntawm cov hauv qab no thaum siv cov kev Shared Streets? Xaiv txhua qhov uas raug siv.

Question Title

* 8. Koj puas txhawb Madison cov kev Shared Streets program?

Question Title

* 9. Vim li cas koj thiaj li txhawb lossis tsis txhawb Madison cov kev Shared Streets Program?

Question Title

* 10. Cov teeb meem ntawm kev khiav thiab tsav tsheb hauv nroog twg yog qhov uas tseem ceeb tshaj rau koj siv kev khiav thaum lub sijhawm muaj tus kabmob COVID-19? Xaiv txhua qhov uas tseem ceeb rau koj.

Question Title

* 11. Thov qhia lus ntxiv uas koj muaj hais txog Kev Sib Koom Siv Kev Khiav (Shared Streets Program).

Question Title

* 12. Koj qhov chaw nyob zip code yog dabtsis?

Question Title

* 13. Koj muaj pes tsawg xyoo

Question Title

* 14. Koj yog txiv neej los poj niam

Question Title

* 15. Haiv Neeg

Question Title

* 16. Koj puas yog tus neeg xiab oob khab lossis muaj lub cev tsis taus?

Question Title

* 17. Kuv tsev neeg cov nyiaj tau los

Question Title

* 18. Thov qhia koj tus email yog tias koj xav kom peb tiv tauj koj yav tom ntej txog Kev Sib Koom Siv Kev Khiav (Shared Streets Program).

0 of 18 answered
 

T