***เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด สามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรมได้บริษัทละ 1 ท่านเท่านั้น

โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมให้ครบถ้วนภายในวันอังคารที่ 12 มี.ค. 2562

Question Title

* 1. ชื่อบริษัท (กรุณาระบุเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

Question Title

* 2. โปรดเลือกรอบที่ต้องการเข้าร่วมอบรม (เลือกเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น)

Question Title

* 3. รายละเอียดผู้เข้าร่วมอบรม (ชื่อ-นามสกุล กรุณาระบุทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)

รายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมอบรม  

- ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเป็นลูกค้าของบริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด และมีประกาศงานที่ยังไม่หมดอายุ


- เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด สามารถรับได้เพียง 12 บริษัทต่อรอบเท่านั้น จึงขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมที่ลงทะเบียนมาก่อน

ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดที่ได้แจ้งไว้ด้านบน หากท่านมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด จะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันเข้าร่วมอบรมภายใน 7 วันทำการ หลังจากลงทะเบียน 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการอบรมนี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น

T