Welcome

Thank you for taking the time to give us your input in this questionnaire. It is open to everyone through March 26. 

Image
A live interpreter can be made available to complete the survey over the phone. Please contact Ana Seivert at (206) 256-5149 or rainieraves@seattle.gov for this service or to request a translation by March 26.

በስልክ ዳሰሳውን መጨረስ ከፈለጉ አስተርጓሚ ሊዘጋጅልዎት ይችላል፡፡ በማርች 26 ይህንን አገልግሎት ለማግኘት ወይም ትርጉም ለማግኘት Ana Seivert ን በ (206) 256-5149 ወይም rainieraves@seattle.gov እባክዎትን ያግኙ፡፡

អ្នកបកប្រែបន្តផ្ទាល់អាចរង់នៅរង់ចាំជួយបំពេញការស្ទង់មតិតាមទូរស័ព្ទ។ សូមទាក់ទងទៅកាន់ Ana Seivert តាមរយៈលេខ (206) 256-5149 ឬ rainieraves@seattle.gov សម្រាប់សេវាកម្មនេះ ឬដើម្បីស្នើសុំការបកប្រែត្រឹមថ្ងៃទី 26 ខែមីនា។

可提供口譯員通過電話完成調查問卷。 如需翻譯服務,請在3月26日之前聯繫Ana Seivert預約。聯繫方式:(206)256-5149或 rainieraves@seattle.gov

Qorannoo bibilichaa xuumuruuf namni hiikaa afaanii hojjetu argamuu ni danda’a. Maaloo Ana Seivert kan (206) 256-5149 yookan rainieraves@seattle.gov irratti Bitootessa 26 tajaajila kana argachuuf yookan hiikaa gaafachuuf qunnami.

Turjumaan ayaa lagu keeni karaa si aad ugu dhamaystirtid sahanka telefoonka. Fadlan kala xariir adeegan Ana Seivert lambarka (206) 256-5149 ama rainieraves@seattle.gov ama inaad codsatid turjumaan 26 ka Maarso ka hor.

Un intérprete en vivo puede estar disponible para completar la encuesta por teléfono. Por favor comuníquese con Ana Seivert al (206) 256-5149 o rainieraves@seattle.gov por este servicio o para solicitar una traducción antes del 26 de marzo.

Maaaring gumamit ng live na interpreter upang makumpleto ang survey sa telepono. Mangyaring makipag-ugnayan kay Ana Seivert sa (206) 256-5149 o rainieraves@seattle.gov para sa serbisyong ito o upang humingi ng isang pagsasalin-wika bago ang Marso 26.

Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ thông dịch trực tiếp qua điện thoại để giúp quý vị hoàn thành bảng khảo sát này. Xin vui lòng liên lạc với cô Ana Seivert tại số điện thoại (206) 256-5149 hoặc gửi thư điện toán đến rainieraves@seattle.gov trước hạn chót là ngày 26 tháng Ba để nhận được dịch vụ này hoặc yêu cầu một bản khảo sát được dịch ra tiếng Việt.

T