Uvodne upute

Dobrodošli na online anketu „Prioriteti predsjedanja EU 2019. – 2020.“!

Ova onlina anketa dio je javnog savjetovanja o prioritetima predsjedanja Europskom Unijom  koju će kao trio na razini Vijeća EU voditi  Rumunjska, Finska i (po prvi put) Hrvatska od početka 2019. do sredine 2020.

Namjera je ove ankete i javnog savjetovanja prepoznati teme i probleme koje aktivni građani smatraju ključnima za demokratski, održivi razvoj EU i zaštitu europskih vrijednosti u naredne dvije godine.

Rezultati savjetovanja poslužit će kao osnova za dogovor zajedničkog zagovaračkog i javnog djelovanja organizacija civilnog društva iz Hrvatske, Finske, Rumunjske u suradnji sa stručnjacima, socijalnim partnerima i mrežama civilnog društva širom EU te susjednih država zapadnog Balkana koje su u procesu europskih integracija.

Ovu anketu možete ispuniti nakon što date komentare na bilo koju tematsku analizu  na javnom savjetovanju ali i samostalno,  i ako niste sudjelovali u komentiranju tematskih analiza. Nakon što ste ispunili anketu, možete se uključiti u komentiranje tematskih analiza putem online platforme https://www.solidarna.hr/savjetodavna/. 

Molimo da u anketi  navedete vaše kontakt podatke (ime, organizacija, email adresa) - anonimne ankete nećemo uvažiti radi zaštite vjerodostojnosti cijelog javnog savjetovanja. Vaši osobni podaci bit će poznati samo organizatorima te će se isključivo koristiti radi davanja povratne informacije sudionicima o rezultatima savjetovanja putem emaila.

Rezultati javnog savjetovanja  bit će predstavljeni javnosti na međunarodnoj konferenciji u Zagrebu 9. listopada "Uloga predsjedanja EU u zaštiti europskih vrijednosti", u organizaciji Gonga i CROSOL-a

Za sva tehnička pitanja molimo obratite se administratoru savjetovanja Ivanu Blaževiću , ivan.blazevic@solidarna.hr, a za sva daljnja pitanja o suradničkoj platformi civilnog društva oko predsjedanja EU Branki Juran, CROSOL, branka.juran@crosol.hr.

PUNO VAM HVALA NA VAŠEM ODAZIVU I PRIJEDLOZIMA!
Donatori: Ovo javno savjetovanje provodi se uz financijsku potporu  Programa EU "Europa za građane" i Programa "Centri znanja" Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Question Title

* 1. Molimo rangirajte sljedeće  teme prema vašoj procjeni VAŽNOSTI za sljedeće predsjedanje EU 2019.-2020. (trio - Rumunjska  Finska, Hrvatska):

  1 - Uopće nije važna tema u ovome trenutku i naredne dvije godine. 2 - Donekle važna tema, no NE ZAHTIJEVA  ciljani angažman predsjedavajućih država EU. 3 - Dobrodošla i korisna tema, UKOLIKO će biti političkog vremena i volje. 4 - Jako VAŽNA  tema, nužno se njome trebaju baviti, no NIJE top prioritet. 5 - MORA biti jedan od prioriteta predsjedanja kojih ukupno ih može biti 3 do 5!!!
Zaštita europskih vrijednosti od napada s  desnice i sustavnih kršenja vladavine prava na razini pojedinih država članica.
Donošenje i provedba novog EU proračuna 2021.-27. (Višegodišnji financijski okvir, propisi, novi programi financiranja). 
Usuglašavanje EU institucija u novom mandatu EP nakon europskih izbora 2019. 
Unaprjeđenje demokratske vladavine EU i daljnje institucionalne reforme u smjeru transparentnosti, odgovornosti i sudjelovanja građana.
Energetska sigurnost i održivost EU. 
Sustavno upravljanje klimatskim promjenama i održivi razvoj kao temeljno načelo ekonomske politike EU (cirkularna ekonomija,  odmak od paradigme  stalnog rasta). 
Europski stup socijalnih prava - adekvatno  financiranje i sustavna provedba u svrhu smanjenja društvenih i ekonomskih nejednakosti.  
Digitalna Europa - sustavna digitalizacija u svim sektorima uz zaštitu prava na privatnost. 
Proširenje EU na zapadni Balkan kao trajni prioritet EU sve do 2025. 
Upravljanje migracijama, politika prihvata i integracije izbjeglica u skladu s  proklamiranim europskim vrijednostima solidarnosti i međunarodnim obavezama EU. 
Bolje povezivanje EU - prometna i komunikacijska infrastuktura, programi mobilnosti. 
Ulaganja u inovacije, istraživanja i razvoj. 
Međunarodno  djelovanje  EU kao aktera mira i pravednog globalnog razvoja - smanjenje nejednakosti i siromaštva. 
Uređenje  i uspostava novih konstruktivnih odnosa EU s Ujedinjenim Kraljevstvom nakon Brexita. 
Ciljana i sustavna borba protiv korupcije na razini institucija EU i država članica.
Budućnost i upravljanje Eurozonom.
Budućnost, proširenje i upravljanje Schengenom. 
Regulacija socijalnih mreža i medija u svrhu kvalitetnig javnog informiranja i sprječavanja lažnih vijesti i govora mržnje. 

Question Title

* 2. Molimo navedite 3 glavna problema ili pitanja za koje smatrate da se njima u odnosu na predsjedanje EU svakako trebaju proaktivno baviti  organizacije civilnog društva, nezavisni stručnjaci, novinari  i aktivni građani širom Europe kojima je stalo do demokratske i održive EU koja štiti ljudska prava, okoliš i vodi računa o kvaliteti života svih svojih građana:

Question Title

* 3. Želite li se osobno ili kao organizacija uključiti u suradničku civilnog društva koja će pokušati utjecati na sljedeće predsjedanje EU 2019.-2020.? Platforma će djelovati na razini Hrvatske ali i međunarodno,  u suradnji sa srodnim  platformama u Rumunjskoj i Finskoj, stručnjacima, socijalnim patrentima i europskim mrežama civilnog društva koje promiču demokraciju, održivi razvoj i ljudska prava.

 
DA
NE
MOŽDA

Question Title

* 4. VAŠI KONTAKT PODACI

T