Participant Evaluation / Measúnú Rannpháirtí

Question Title

* A. Course Code/Cód an Chúrsa:
(Please confirm the course code with your tutor - do not use spaces or hyphens in the code - e.g. 07XY123 / Deimhnigh cód an chúrsa le do theagascóir, le do thoil – ná cuir spásanna ná fleiscíní sa chód - mar shampla, 07XY123)

Question Title

* C. Venue/Ionad:

Question Title

* D. Was this a whole school training course/An cúrsa oiliúna é seo don scoil iomlán?

Question Title

* E. State if you are/Luaigh má tá tú:

Question Title

* F. Select your sector/Roghnaigh d’earnáil:

Some questions about the course/Roinnt ceisteanna faoin gcúrsa

Question Title

* 1. Overall course satisfaction/Cé chomh sásta agus a bhí tú leis an gcúrsa ina iomláine:

Question Title

* 2. Please rate the course from 1 (Excellent) to 4 (Very Poor) under the following categories / Tabhair marc don chúrsa, le d’thoil, ó 1 (Sár-mhaith) go 4 (An-dona) faoi na catagóirí seo a leanas:

  1 (Excellent/Sár-mhaith) 2 3 4 (Very Poor/An-dona)
a. Quality of course content, knowledge, relevance to your class or school context / Cáilíocht ábhar an chúrsa
b. Range of methodologies used during the course / Modheolaíochtaí a úsáideadh sa chur i láthair
c. Quality of facilitation skills used by the tutor / Scileanna láithreoireachta an teagascóra
d. Extent to which course objectives were met / An méid ar baineadh cuspóirí an chúrsa amach
e. Tutor's knowledge of course material / Eolas an teagascóra ar ábhar an chúrsa

Question Title

* 3. Will you use elements of this course in the classroom/An mbainfidh tú úsáid as gnéithe den chúrsa seo sa seomra ranga?

  Yes/Bainfidh No/Ní bhainfidh
a. Content or knowledge / Ábhar nó eolas
b. Methodologies or skills / Modheolaíochtaí nó scileanna
c. Materials or resources (including websites) / Ábhar nó acmhainní (suíomhanna idirlín san áireamh)
d. Assessment / Meastóireacht
e. Self-evaluation / Féin-mheasúnú

Question Title

* 4. Would you recommend this course to a colleague/An molfá an cúrsa seo do chomhghleacaí?

Question Title

* 5. Was this course pitched at the appropriate level/An raibh an cúrsa dírithe ag an leibhéal cuí?

Question Title

* 6. Did this course meet your expectations/Ar shroich an cúrsa seo d’ionchais?:

Question Title

* 7 (a) Please comment on what you liked about the course or what worked well from your viewpoint/Déan trácht ar an méid a thaitin leat faoin gcúrsa nó ar an méid ar éirigh go maith leis i do thuairim:

Question Title

* 7 (b) Please comment on anything you recommend we consider to improve the course/Déan trácht ar rud ar bith a molann tú dúinn smaoineamh faoi chun feabhas a chur ar an gcúrsa:

Please provide some additional information to help us better target our courses according to teachers' needs/Tabhair roinnt faisnéis bhreise chun cabhrú linn ár gcúrsaí a spriocdhíriú ar bhealach níos fearr de réir riachtanais mhúinteoirí:

Question Title

* Please state what you consider to be your ICT skills level/Cuir in iúl dúinn cad é an leibhéal scileanna TFC atá agat, le do thoil:

  Beginner/ Tosaitheoir Basic/ Bunleibhéal Intermediate/ Meánleibhéal Advanced/ Ardleibhéal
At course commencement / Ag tús an chúrsa
By the end of the course / Ag deireadh an chúrsa

Question Title

* How was this course brought to your attention/Conas a cuireadh ar an eolas tú faoin gcúrsa seo?

Please add your details in case we need to follow up on any of your responses/Tabhair do chuid sonraí i gcás gur gá dúinn teagmháil a dhéanamh leat maidir le ceann ar bith de do chuid freagraí

Question Title

* Participant Name/Ainm an Rannpháirtí:

Question Title

* Email Address/Seoladh Ríomhphoist:

Question Title

* School Roll Number/Uimhir Rolla Scoile:

Thank you for completing this evaluation.
Go raibh maith agat as an measúnú seo a chomhlánú.

T