Screen Reader Mode Icon

Opće informacije o aplikantu

Molimo da upitnik ispunjavate u skladu sa zahtjevima Inovacijskog izazova datim u Smjernicama za podnosioce prijava.
Molimo i za konciznost u odgovaranju. Ograničenja dužine odgovora su između 800 i 3000 karaktera, u zavisnosti od vrste pitanja. 
Upitnik možete u svakom trenutku prekinuti i nastaviti sa odgovaranjem kasnije, SurveyMonkey će sačuvati Vaš parcijalni odgovor.

Question Title

* 1. Naziv aplikanta

Question Title

* 2. Oblik organizacije

Question Title

* 3. Dokaz statusa
(molimo dostavite dokument u .pdf, .doc, .docx ili sliku u .jpg, .png ili .gif formatu, ne veće od 16 MB)

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF samo vrste datoteka.
Odaberi datoteku

Question Title

* 4. Adresa sjedišta

Question Title

* 5. Kontakt podaci odgovorne osobe

Question Title

* 6. Kratki opis aplikanta (oblast djelovanja)

KRATKI OPIS PROJEKTA
 

Question Title

* 7. Naziv prijedloga

Question Title

* 8. Prioritetne oblasti na koje se prijedlog odnosi

Question Title

* 9. Lokacija projekta
Molimo kratko opišite zajednicu ili područje na koju se prijedlog odnosi u geografskim i demografskim odrednicama.

Question Title

* 10. Ukoliko želite, ovdje možete priložiti dokumentaciju sa prostornim informacijama (geografske karte i sl.) koja opisuje predmetno područje

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF samo vrste datoteka.
Odaberi datoteku

Question Title

* 11. Projektni partneri (ukoliko ih imate)
Molimo navedite tačan naziv partnera u Vašem projektu pored odgovarajuće kategorije ispod. 

Question Title

* 12. Kratka prezentacija prijedloga (Elevator Pitch)
Koncizno opišite svoj prijedlog. Objasnite o čemu se radi, zašto je inovativan i kako će promijeniti predmetno područje.

OPIS PROJEKTA
 

Question Title

* 13. Opis problema
Koji problem ili izazov projekat nastoji adresirati u Vašoj zajednici? Opišite problem kroz konkretne primjere i opservacije koje se odnose na problem, te eksterne faktore koji utiču na njega. 

Question Title

* 14. Ciljevi i detaljan opis ideje
Opišite cilj i opseg projekta - šta namjeravate uraditi? Molimo vodite računa o zahtjevima navedenim u sekcijama 6. i 7. Smjernica za aplikante. Molimo da opis ne prelazi 3000 karaktera.

Question Title

* 15. Aktivnosti
Molimo navedite i ukratko opišite projektne aktivnosti, uključujući pojedinosti, vremenski okvir i metodološki pristup. Molimo da vodite računa o zahtjevima navedenim u sekcijama 6. i 7. u Smjernicama za aplikante.
Prva aktivnost se obavezno mora odnositi na tačno utvrđivanje stanja (baseline podaci o količinama i vrstama otpada, ustaljenim ponašanjima u vezi otpada na predmetnoj lokaciji ili druge važne informacije koje su u skladu s potrebama Vaše projektne ideje) da bi promjena na kraju projektnog perioda mogla biti kvantificirana.
Molimo da opis  ne prelazi 3000 karaktera. 
 

Question Title

* 16. Kako prijedlog donosi promjenu načinu na koji se otpad percipira i kako se njima upravlja?

Question Title

* 17. Zašto je prijedlog inovativan i šta ga čini jedinstvenim?

Question Title

* 18. Opišite svoju raniju ili aktuelnu saradnju sa zajednicom/projektnom lokacijom.
Kakvu vrstu aktivnosti je Vaša organizacija ili MZ je imala u predmetnom području? Na koji način ste povezani/e s njim? (max. 1/2 stranice)

Question Title

* 19. Molimo navedite hoće li i kako poslovni subjekti na Vašoj lokaciji biti:

Question Title

* 20. Molimo navedite hoće li i kako stanovnice i stanovnici predmetne lokacije biti:

Question Title

* 21. Da li prijedlog predviđa promjene u ponašanjima?
Ako da, molimo opišite kako projekat namjerava uticati na ponašanja unutar predmetnog područja?

Question Title

* 22. Predviđeni konkretni rezultati i promjena koju očekujete.
Opišite idealni rezultat predložene intervencije. Kako vaša predmetna lokacija izgleda za šest mjeseci?  Za koliko je smanjeno generisanje ili odlaganje otpada? Kako je konrektno unaprijeđen kvalitet života i okoline?

Question Title

* 23. Kako će biti postignuta održivost projekta?
Kako planirate održavati nove pristupe i prakse koje ste u zajednicu uveli kroz Vašu inicijativu?

Question Title

* 24. Predstavite svoj tim (glavne članove projektnog tima za facilitiranje u predmetnoj zajednici).
Navedite imena, funkcije, uloge u projektu i relevantno iskustvo od dva do pet članova ili članica tima.

Question Title

* 25. Partnerstva
Opišite specifične uloge ranije navedenih partnera u projektu.

Question Title

* 26. Budžet
Molimo priložite ispravno popunjen formular za budžet Vašeg prijedloga, koji uključuje iznos traženog finansiranja od strane UNDP-a (ne većeg od 10.000 KM) i potencijalnog sufinansiranja po aktivnostima, te ukupan budžet projekta. UNDP zadržava pravo da nakon završetka projekta uradi reviziju budžeta odabranih aplikanata.

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF samo vrste datoteka.
Odaberi datoteku

Question Title

* 27. Pismo namjere za sufinansiranje
Ukoliko ste u budžetu naveli određeni iznos kojim ćete sufinansirati predloženu inicijativu iz svojih ili trećih izvora, molimo ovdje priložite pismo potpisano od strane ovlaštene osobe u kojem se potvrđuje namjera za sufinansiranje. 

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF samo vrste datoteka.
Odaberi datoteku

Question Title

* 28. Komentar ili poruka za kraj
Ovo je otvoreni prostor za sve Vaše komentare ili poruke za koje nije bilo mjesta u ranijim pitanjima, generalne opservacije i slično. Odgovor nije obvezan. 

0 od 28 odgovoreno
 

T