Qu’annoo ‘‘HUFFATA HAWAASAA’’

Paarkiiwwanii fi Bashananni Seattle (Seattle Parks and Recreation) adeemsa dizaayiinigii paarkii haaraa S Charlestown St jidduu 34th Ave S fi 35th Ave S irratti argama. Aadaalee fi hambaalee garaa garaa olla kanaa bakka buusuuf huccuu fi dizaayina huffataa walitti qabaa jirra. Kan keessan dhaamsa hojii aartii paarikichaatiif kaka’umsa ta’u danda’a: Huffata Hawaasa.

Question Title

* 1. Bakka addunyaa kamituu ambaa keessan bakka bu’a?

Question Title

* 2. Gosti fakkeenya akkanaa huccuu ykn huffata bakka ati akka hambaalee keetti adda baafteen walitti dhufu kami?

Question Title

* 3. Huffata itti aanu keessaa malawwan kamituu caalaa hambaa kee mullisuudhaaf sirriidha? Hanga jaalatte baayyee filadhu.

Question Title

* 4. Uffataaf suuraa ykn waan qabdu tokki irraa kan yaadduu qabdaa? Yoo ta’e, isatti fayyadamuun akka kaka’umsa hojii aartii paarkichaa mari’annuu fi atumti fakkii olfe’uu akka dandeessuuf maaloo karaa ittiin si quunnamnu (gaaffii ittaanu) kenni.

PDF, PNG, JPG, JPEG file types only.
Choose File

Question Title

* 5. Kan ergitu yoo qabaattee ykn huffatwwan haaraa ergaman irratti yaada kennuu yoo barbaadde karaa ittiin si argamu imeelii kenni. (deebiiwwan guutaman imeeliiwwan waliin (ykn bilbila) kaardiiwwan kennaa Safeway dhaatiif fakkii kaasuu keessa gala

Question Title

* 6. Saamudawwan asitti argama keessaa, uffatawwan/saamudawwan jaallattuu ykn kanneen waan hiikaa qabu siif ibsan (gaaffii ittaanu) cuqaasi. Hanga jaalattuu baayyee filadhu.

Question Title

* 7. Saamudawwan uffataa siif maal jechu akka ta’e ibsi (dirqama miti)

0 of 7 answered
 

T