Анкетата претставува истражување кое е дел од кампањата „Фер е кога е фер за сите“ која ја спроведува Коалицијата Сите за правично судење. Нејзината цел е да се добијат податоци за состојбата на стандардите на фер судење во Р.Македонија.
Анкетата е анонимна. За пополнување на истата ќе ви бидат потребни 5 минути.

Ви благодариме.

Question Title

* 1. Означете во која возрасна граница припаѓате

Question Title

* 2. Означете ја Вашата етничка припадност

Question Title

* 3. Кој е Вашиот степен на образование?

Question Title

* 4. Означете го Вашето место на живеење

Question Title

* 5. Дали Вие или Ваш близок (пријател, роднина) сте имал/е судски процес пред судовите на Р. Македонија?

T