پروژه اصلاحSafety, Security, and Fare Enforcement ، (SaFE، اجرای ایمنی، امنیت و کرایه) در King County Metro می​خواهد همراه با اهالی ناحیه (یعنی شما!)، یک تعریف و دورنما از معنی ایمنی در Metro را ایجاد کند. پاسخ​های شما به پرسش​های زیر، به ما کمک خواهند کرد آن تعریف و دورنما از معنی امن بودن و احساس ایمنی را شکل دهیم.

تکمیل این نظرسنجی حدود 20-10 دقیقه زمان خواهند برد
هویت شما
این پرسش​ها، به Metro کمک می​کنند تضمین کند که ما صدای آنهایی را که بیش از همه تحت تاثیر سیاست​های ایمنی، امنیت و اجرای ما قرار می​گیرند، در کانون توجه قرار می​دهیم. اطلاعات، برای اهدافی غیر از تحلیل ما برای این پروژه استفاده نخواهند شد. با خیال راحت می​توانید فقط به پرسش​هایی که دوست دارید پاسخ دهید.

Question Title

* 1.
آیا در King County Metro شاغل هستید یا تحت قرارداد آن هستید؟

Question Title

* 2.
کدام یک از جملات زیر، بهترین تعریف درباره شما است؟ (لطفا یک یا چند مورد را انتخاب کنید.)

Question Title

* 3.
جنیست شما چیست؟

Question Title

* 4.
آیا جزء افراد LGBTQIA+ (همجنسگرای زن، همجنسگرای مرد، دوجنسگرا، تراجنس، کوئیر، بیناجنس، بی​جنسگرا) هستید؟

Question Title

* 5.
سن شما چیست؟

Question Title

* 6.
زبان نخست شما که در خانه صحبت می​کنید چیست؟

Question Title

* 7.
درآمد سالانه خانوار شما در مجموع چقدر است؟

Question Title

* 8.
آیا یک معلولیت و/یا مانع (تعریف شده در Americans with Disabilities Act (قانون آمریکایی​های دارای معلولیت)) دارید که توانایی شما را برای انجام یک یا چند فعالیت عمده/روزانه محدود می​کند؟ (مانند راه رفتن، بالا رفتن از پله​ها، انجام کارهای کوچک، شنیدن اطلاعیه​ها، استفاده از کامپیوتر، مطالعه، یا فهمیدن علامت​های نوشتاری یا دیداری؟)

Question Title

* 9.
آیا در حال حاضر بی​خانمان هستید؟ یا اخیرا بی​خانمانی را تجربه کرده​اید؟

Question Title

* 10.
لطفا جمله​ای را که به بهترین شکل شما را توصیف می​کند انتخاب کنید.

Question Title

* 11.
کد پستی

T