فروم اینترنت اشیاء ایران  نمایانگر تعامل سازنده و پویا میان تمامی ذی نفعان اکوسیستم اینترنت اشیاء کشور است که در قالب یک ساختار غیر دولتی پیشرو و تصمیم ساز، زمینه رشد و توسعه درون زا و برون گرای خدمات IoT در تمامی بخش های اقتصادی کشور را فراهم می آورد
با توجه به چند بعدی و چند بخشی بودن موضوع اینترنت اشیاء و تعدد ذی نفعان خصوصی،‌ دولتی و حاکمیتی، برای موفقیت در توسعه بازار اینترنت اشیاء  و مقابله با عقب ماندگی کشور در این حوزه، نیاز است تا در قالب کارگروه های تخصصی همکاری و تعامل نزدیکی میان تمامی ذی نفعان موثر در رفع چالش های کلیدی با هدف توسعه سریعتر شکل گیرد
از این رو، گروه علمی تحلیلی طیف به عنوان بنیان­گذار و دبیرخانه فروم اینترنت اشیاء ایران، از تمامی شرکت ها، سازمان ها و نهادهای خصوصی، دولتی و غیردولتی اثرگذار در شکل گیری اکوسیستم اینترنت اشیاء کشور دعوت بعمل می آورد تا آمادگی خود را برای عضویت در فروم اینترنت اشیا در ایران به دبیرخانه مستقر در این گروه اعلام نمایند

Question Title

* 1. نام شرکت/سازمان؟

Question Title

* 2. نام و نام خانوادگی

Question Title

* 3. سمت سازمانی

Question Title

* 4. نوع فعالیت شرکت/سازمان

Question Title

* 5. شماره تلفن همراه

Question Title

* 6. پست الکترونیک

Question Title

* 7. مهمترین اولویت های میان مدت آن شرکت/سازمان در بخش اینترنت اشیاء چیست؟

Question Title

* 8. مهم ترین چالش ها و مسایل پیش رو در انجام اولویت های اشاره شده در سوال قبل چیست؟

T