Llanelli Rural Area: Community Survey
Ardal Llanelli Wledig: Arolwg Cymunedol
Thank you for taking the time to complete this survey. It is designed to gather the views of people living and working across the “rural” areas of Llanelli.  We want to know what it is like to live or work in your area, and what changes you would like to see.

The Llanelli Rural council is gathering thoughts and opinions on the key issues affecting the area, and hopes to work with local communities and partners to address these issues.  Alongside this survey, a number of local events have been organised over the coming weeks to provide the local community with the opportunity to share their views.  

A summary of the survey findings and an action plan to begin to tackle the issues identified will follow in May 2015. We will donate £25 to a local good cause nominated by one of those people who complete our survey.

Please complete the email contact details box at the end of the survey if you would like to get involved in helping to tackle the key issues that will be identified or to be kept informed of progress with this work .

If you have any questions about the survey or if you would like to complete the survey in Welsh please email chris.ashman@themeans.co.uk tel no. 07701289574.

Diolch am gymryd yr amser i gwblhau’r arolwg hwn. Fe’i cynlluniwyd i gasglu barn y bobol sy’n byw a gweithio ar draws ardaloedd ‘gwledig’ Llanelli. Rydyn ni am wybod sut beth ydyw byw neu weithio yn eich ardal, a pha newidiadau yr hoffech chi eu gweld.

Mae Cyngor Gwledig Llanelli yn casglu meddyliau a barn ynglŷn â’r materion allweddol sy’n effeithio’r ardal, ac yn gobeithio gweithio gyda chymunedau lleol a phartneriaid i fynd i’r afael â’r materion hyn. Ochr yn ochr â’r arolwg hwn trefnwyd nifer o ddigwyddiadau lleol dros yr wythnosau sydd i ddod i ddarparu’r cyfle i’r gymuned leol i rannu eu barn. 

Bydd crynodeb o ganfyddiadau’r arolwg a chynllun gweithredu i fynd i’r afael â’r materion a nodwyd yn dilyn ym Mai 2015. Fe fyddwn yn cyfrannu £25 i achos da lleol a enwebwyd gan un o’r bobol hynny a gwblhaodd ein harolwg.  

Cwblhewch y blwch manylion cyswllt e-bost ar ddiwedd yr arolwg, os gwelwch yn dda, os ydych chi am fod yn rhan o helpu i fynd i’r afael â’r materion allweddol a nodir neu os ydych chi am gael eich hysbysu o’r cynnydd gyda’r gwaith hwn.

Os oes gyda chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r arolwg e-bostiwch chris.ashman@themeans.co.uk rhif ffôn 07701289574.

Question Title

* 1. What is your gender? (Beth yw eich rhyw?)

Question Title

* 2. What is your age? (Beth yw eich oedran?)

Question Title

* 3. Which area do you live or work in? (Ym mha ardal rydych chi’n byw neu weithio?)

Question Title

* 4. How long have you lived in the area? (Am faint o amser rydych chi wedi byw yn yr ardal?)

Question Title

* 5. How isolated do you feel living in your area? (Pa mor unig rydych chi’n teimlo yn byw yn yr ardal?)

Question Title

* 6. Overall, how safe do you feel in this area? (Yn gyffredinol, pa mor ddiogel rydych chi’n teimlo yn yr ardal hon?)

Question Title

* 7. Overall, how clean is the local area? (Yn gyffredinol, pa mor lân yw’r ardal leol?)

Question Title

* 8. In an emergency, how quickly do the police respond to calls from people living in this area? (Mewn argyfwng, pa mor gyflym mae’r heddlu yn ymateb i alwadau oddi wrth bobol yn byw yn yr ardal hon?)

Question Title

* 9. How quickly do the Council respond to requests for help from people living in this area? (Pa mor gyflym mae’r Cyngor yn ymateb i geisiadau am help oddi wrth bobol sy’n byw yn yr ardal hon?)

Question Title

* 10. How affordable is housing in your area? (Pa mor fforddiadwy yw tai yn eich ardal?)

Question Title

* 11. Are you a member of any local community groups, clubs or societies? If so please specify. (Ydych chi’n aelod o unrhyw grwpiau, clybiau neu gymdeithasau lleol? Os ydych chi, nodwch os gwelwch yn dda.)

Question Title

* 12. What changes would most improve your area?

Question Title

* 13. What do you like most about living in this area? (Beth rydych chi’n ei hoffi fwya ynglŷn â byw yn yr ardal hon?)

Question Title

* 14. What do you like least about living in this area? (Beth rydych chi’n ei hoffi leia ynglŷn â byw yn yr ardal hon?)

Question Title

* 16. Please let us have your contact details if you would like to get involved or be kept informed about the project. (Rhowch eich manylion cyswllt i ni os ydych chi am fod yn rhan o’r prosiect neu am gael gwybodaeth am gynnydd y prosiect.)

Question Title

* 17. Which local good cause would you wish us to donate to if your completed survey wins our draw? - name and contact details if known (I ba achos da lleol yr hoffech chi i ni gyfrannu iddo os bydd eich arolwg chi yn cael ei ddewis? ­ enw a manylion cyswllt os ydych yn gwybod)

T