1. Các câu hỏi này là về quý vị
These questions are about you

Page1 / 3
 
33% of survey complete.

Chúng tôi muốn biết quý vị nghĩ sao về đoạn phim liên quan đến bệnh Ung Thư Gan. Việc này sẽ giúp chúng tôi chắc chắn là chúng tôi hiện đang cung cấp những thông tin hữu hiệu nhất cho mọi người. Không có câu trả lời nào là đúng hoặc sai.

We would like to know what you thought about the Liver Cancer film. This will help us make sure that we are providing the best possible information to people. There are no right or wrong answers.

Question Title

* 1. Quý vị bao nhiêu tuổi?
What is your age?

Question Title

* 2. Phái tính của quý vị?
Are you male or female?

Question Title

* 3. Nơi quý vị sinh sống có số vùng là mấy?
What is the postcode where you live?

Question Title

* 4. Quý vị sinh trưởng ở đâu?
Where were you born?

Question Title

* 5. Quý vị nói ngôn ngữ nào tại nhà?
What language do you mainly speak at home?

Question Title

* 6. Câu nào sau đây mô tả đúng nhất hoàn cảnh của quý vị?
Which of the following best describes your situation?

T