Kailangan namin ang iyong input!

Ang lahat ng 12 Pampublikong Aklatan ng Long Beach ay kasalukuyang bukas mula Martes hanggang Sabado. Ang apat na lokasyon (Mga Aklatan sa Bay Shore, Burnett, El Dorado at Michelle Obama) ay bukas nang isa pang araw, tuwing Linggo, mula tanghali hanggang 4 p.m., na nakaplanong magtapos sa Disyembre 2018.

Mangyaring maglaan ng minuto para sagutan ang sumussunod na katanungan, sa pamamagitan ng pagbibigay ng iyong mas gustong oras na bukas ang aklatan sa loob ng limang araw simula Enero 2019.

Ngayon pa lang, salamat sa paglahok sa maikling survey na ito. Ang iyong feedback ay mahalaga at pinahahalagahan.

T