BAHAGIAN A: LATAR BELAKANG RESPONDEN

Kajian ini bertujuan untuk mengumpul maklum balas tentang tahap kepuasan pelanggan luaran KSM terhadap perkhidmatan yang disediakan dan diperolehi daripada Bahagian/Jabatan/Agensi KSM. Kajian ini amat perlu dan penting khususnya sebagai penanda aras dan untuk tujuan penambahbaikan dalam sistem penyampaian perkhidmatan KSM.

* 1. Responden

* 2. Jantina:

* 3. Umur

* 4. Tahap Pendidikan

* 5. Tempat Bekerja / Belajar

T