17% of survey complete.
Faleminderit për pjesëmarrjen në këtë pyetësor online. Jemi duke zhvilluar një hulumtim për të kuptuar nivelin e përdorimit dhe mendimet rreth llojeve të ndryshme të medieve (televizionit, radios, internetit, etj). Në këto pyetje nuk ka përgjigje të sakta dhe të gabuara; ajo çka na intereson janë mendimet tuaja. Çka do që thoni do të mbetet konfidenciale dhe nuk mund të përdoret për t'ju identifikuar juve personalisht. Ky pyetësor kërkon afërsisht 5 minuta. Ky është një hulumtim i rëndësishëm dhe mendimi juaj është gjithashtu shumë i rëndësishëm.

T