สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) ได้จัดทำโครงการ FETCO Investor Confidence Survey เพื่อเป็นดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่น
นักลงทุนไทยในอีก 3 เดือนข้างหน้า สะท้อนทิศทางตลาดทุนและเศรษฐกิจโดยรวม จึงขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามด้านล่างนี้

* 1. ท่านคิดว่าทิศทาง (Sentiment) ของตลาดหุ้นในอีก 3 เดือนข้างหน้าจะเป็นอย่างไร

* 4. หมวดอุตสาหกรรมใดที่ น่าลงทุนมากที่สุด ในอีก 3 เดือนข้างหน้า (ตอบ 1 ข้อ)

* 5. หมวดอุตสาหกรรมใดที่ ไม่น่าลงทุนมากที่สุด ในอีก 3 เดือนข้างหน้า (ตอบ 1 ข้อ)

* 6. กรุณาระบุ E-mail Address ของท่านสำหรับการรับผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน และใช้ในการนำส่งแบบสอบถามในครั้งต่อไป

T