LÄS FÖLJANDE INSTRUKTIONER NOGGRANT
 
I.  REFERENSPERIODEN FÖR ATT BESVARA ALLA FRÅGOR ÄR DE SISTA TRE ÅREN (dvs. sedan januari 2015)
 
II. OM INTE ANNAT ANGES, SKA FRÅGORNA BESVARAS (MED):

     Instämmer inte alls

     Instämmer inte

     Osäker

     Instämmer

     Instämmer helt
 
III. Dina  svar kommer att vara anonyma, men uppge i vilket land du verkar som advokat. Enkätens data kommer att publiceras på land för land basis.

IV. Märk att frågeformuläret endast tar sikte på lagfarna domare i ditt land. Alla frågor ska därför besvaras endast avseende lagfarna domare och inte nämndemän.
Page1 / 7
 
14% of survey complete.

T