Идентификување на потребите на  формалните и неформалните граѓански здруженија/организации

Составен дел од апликацијата за втор повик за доделување грантови на ИПА механизмот за граѓански организации (IPA2CSO).
Ви благодариме што изразивте интерес

Question Title

1. Апликант

Question Title

2. Правен статус:

Question Title

3. Лице за контакт

Question Title

4. Позиција/улога на лицето за контакт во Вашето здружение/организација

Question Title

5. Адреса на седиштето на Вашето здружение/организација:

Question Title

6. Датум на основање?

Question Title

7. Колку години постои вашето правно лице?

Question Title

8. Главна цел/и на делување?

Question Title

9. Главни области на делување

Question Title

10. Начини на остварување на целите

Question Title

11. Човечки ресурси на Вашето здружение

Question Title

12. Објаснете го начинот на донесување одлуки во вашето правно лице

Question Title

13. Ве молеме наведете (доколку имате) активности на локално ниво кои произлегуваат од потребите и предизвиците со кои се соочува локалната заедница

Question Title

14. На кој начин ги промовирате вашите активности?

Question Title

15. На кој начин ги промовирате вашите активности?

Question Title

16. Наведете ги социјалните мрежи на кои се имате регистрирано:

Question Title

17. Капацитет за користење на социјални медиуми на скала од 1 до 5

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

18. Државни чинители со кои имате добра соработка

Question Title

19. Недржавни чинители во општеството со кои имате соработка (синдикати, професионални комори, сојузи...)

Question Title

20. Членство во мрежа, платформа, асоцијација, комора или друг вид здружување (на национално, регионално, меѓународно ниво)

Question Title

21. Дали сметате дека во вашата локална заедница постои одреден проблем или предизвик за чие адресирање потребна е поголема соработка со различни засегнати страни на локално ниво (наведете кои)

Question Title

22. Последни активности/ спроведени проекти

Question Title

23. Просечно имплементирани проекти на годишно ниво

Question Title

24. Наведете ги донаторите со кои сте имале соработка досега

Question Title

25. Самооценете ја вашата финансиска одржливост

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

26. Какви се вашите искуства во однос на користење на европски фондови?

Question Title

27. Извадоци од медиуми кои известувале за некои од Вашите активности (доколку има)

Question Title

28. Дали можеби има нешто дополнително што сакате да го наведете надвор од прашањата, а се однесува на вашата организација или локална заедница?

T