Introduction


The Magical journey starts here.

iCARE Awards 2016 ไม่ใช่การประกวดโครงการทั่วๆ ไป  ที่คนอ่านใบสมัครของคุณมีมาตรฐานหรือความคาดหวังบางอย่างไว้ในใจ ว่าเราอยากเห็นโครงการแบบไหน 

ใบสมัครนี้จึงเป็นคำถาม 20 ข้อ ที่จะทำให้เรารู้จักคุณ  อยากขอให้คุณตอบด้วยความจริงใจ   เขียนเล่าสั้นๆ ให้ได้ใจความ   สื่อสารความตั้งใจของคุณและแบ่งปันไอเดียของคุณกับเรา  เพื่อเร่ิมต้นการเดินทางที่เราจะสร้างสิ่งมหัศจรรย์ไปได้ด้วยกัน

ไม่ต้องกังวล ......ถ้าหาก

  • คุณยังไม่มีไอเดีย ในการเริ่มต้นโปรเจกต์ เราขอแนะนำให้คุณสมัครเข้าร่วม Classroom A-B-C   ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเริ่มต้นเข้าร่วมโครงการ iCARE Awards 2016 เพื่อพัฒนาแนวคิด สู่โปรเจกต์ แล้วจึงมากรอกใบสมัคร  
  • พยายามตั้งใจกรอกให้ชัดเจน และได้ข้อมูลมากที่สุด ทีมงานจะช่วยพิจารณาและติดต่อกลับ เพื่อแจ้งข้อเสนอแนะ หรือ ชวนมาเข้า Classroom หรือ จับคู่กับโค้ช เตรียมตัวเข้าสู่การนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการต่อไป) 
  • คุณและทีม สามารถดาวน์โหลดเครื่องมือ และตัวช่วยในการเขียนโปรเจกต์ เพื่อพัฒนาไอเดียสู่โครงการด้วยตนเอง  ที่นี่

คำเตือน: อย่ารอจนถึง Deadline จึงค่อยส่งโครงการ เพราะคุณและเพื่อนอาจพลาดโอกาสเรียนรู้และพัฒนาไอเดียของคุณให้สุดทาง 

(ปิดรับสมัครรอบแรก 9 กันยายน 2559 และรอบที่สอง 30 พฤศจิกายน 2559)
 

Question Title

* 1. ท่านทราบข่าว iCARE Awards จากที่ใด  (กรอกอย่างน้อย  1 ข้อ) 
(How did you know about iCARE Awards2016? , can choose more than 1 )

Section 2 : ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการและทีมงาน (Basic information about your project and team)
การส่งโครงการเข้าร่วมนั้น แต่ละโครงการต้องมีสมาชิกในทีมอย่างน้อย 2 คน รบกวนขอข้อมูลสมาชิกสองท่าน โดยใส่หัวหน้าหรือผู้ประสานงานหลักของทีมไว้เป็นชื่อแรก และใส่ชื่อทีมงานเพิ่มด้านล่าง
(Team submitting to iCARE Awards 2016 must have at least 2 members , please fill in your project coordinator first and then follow by project members) 

Question Title

* 2. ชื่อโครงการ (Project Name)

Question Title

* 3. สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับภาพรวมโครงการ (2-3 ประโยค)  (Please tell us about your project in 2-3 sentences)

Question Title

* 4. ชื่อทีม (Team Name)

Question Title

* 5. ที่มาที่ไปของทีม (เล่าถึงการรวมตัวของทีม แรงบันดาลใจ หรือเหตุผล)  (Tell us about your team story such as how or why you want to do this together , what your inspiration is)

Question Title

* 6. สมาชิกคนที่ 1 หัวหน้าทีม Team Leader (ถ้าไม่มี Social Media ให้ใส่ว่า "ไม่มี", if you don't have any social media, please fill "n/a"  )

Question Title

* 7. สมาชิกคนที่ 2  Member no. 2  (ถ้าไม่มี Social Media ให้ใส่ว่า "ไม่มี" , if you don't have social media please fill "n/a" )

Question Title

* 8. ชื่อ นามสกุลของสมาชิกในทีมคนอื่นๆ (Other members name)

Section 3 : รายละเอียดโครงการ  (Project Information)

Question Title

* 9. โครงการของคุณอยู่ในระยะ (Project Stage)

Question Title

* 10. พื้นที่ดำเนินงาน  ( Area of work) 

Question Title

* 11. เว็บไซต์โครงการ (ถ้ามี)  Website , if you have

Question Title

* 12. กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการคุณคือ (Your Target Beneficiary) 

Question Title

* 13. โครงการคุณตรงกับโจทย์ iCARE Award ใดมากที่สุด  (Which iCARE's theme do you want to submit ?

Question Title

* 14. อธิบายสภาพปัญหา (Problem Statement)

Question Title

* 15. วิธีการแกัปัญหา (Solution)

Question Title

* 16. แผนงานคร่าวๆ  6 เดือน (กรุณา Upload file ไว้ใน Drive/Dropbox etc. และ ใส่ link ไฟล์ excel/ numbers  แผนงานคร่าวๆ)
Your 6 months plan (Please upload your 'excel/numbers'  file onto Drive/Drobbox and copy/paste link below) 

Question Title

* 17. เป้าหมายโครงการ (ตั้งเป็น S.M.A.R.T. Goal คือเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ ทำได้ นำไปสู่การแก้ปัญหาที่ตั้งไว้ได้ในระยะเวลา 6 เดือน)
Project Goal ( S - specific,  M - measurable A - Achievable  R - Realistic & Relevant
T - Time-bound) 

Question Title

* 18. ผลกระทบทางสังคมที่คิดว่าจะเกิดหากคุณได้ลงมือทำโครงการ (What is your social impact if you do this project?)

Question Title

* 19. ไอเดียสำหรับการต่อยอด หรือสร้างความยั่งยืน (Idea after 6 months / Sustainability plan)

Question Title

* 20. คุณอยากบอกอะไรเราเพิ่มเติม (Anything you want to tell us)

T