Lus hom phiaj tsab ntawv tshawb fawb no yog los pab Twin Rivers Unified School District kom paub ntxiv cov ntaub ntawv tseem ceeb uas siv los pab cuam cov tub ntxhais kawm cov kev xav tau. Tsab ntawv muaj cov lus nug txog me nyuam kawm txoj kev ua coj, kev nyab xeeb, kev kawm, thiab lwm yam tseem ceeb. Tsab ntawv yuav siv li 20 nas this thiaj li tiav. Koj kev koom tes yog koj txaus siab ua, tiam sis koj cov lus xav tseem ceeb rau peb. Koj cov lus teb yuav ceev cia ua lus zais, qhia tsis tau rau lwm tus paub hais tias yog koj.

Thov ua kom tiav daimntawv tshawb fawb no ib daim rau txhua lub tsevkawm txawv uas koj cov menyuam mus kawm.

Page1 / 5
 
20% of survey complete.

T