Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που σας ζητούνται παρακάτω. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, προκειμένου να ολοκληρώσουμε την διαδικασία της δωρεάς. Σας ευχαριστούμε!

Please provide us with the information listed below. We will use the information in order to complete the donation process. Thank you!

Question Title

* 1. Όνομα/Name 

Question Title

* 2. Επίθετο (ή επωνυμία εταιρείας)/Surname (or Company Name)

Question Title

* 3. Εmail επικοινωνίας / Contact Email

Question Title

* 4. Οδός/Street

Question Title

* 5. Πόλη/City

Question Title

* 6. Ταχυδρομικός κωδικός/Postal Code

Question Title

* 7. Χώρα/Country

Question Title

* 8. ΑΦΜ/VAT

Question Title

* 9. ΔΟΥ (υποχρεωτικό για εταιρείες)/Tax Office (mandatory for companies)

Question Title

* 10. Παρακαλούμε επισυνάψτε το καταθετήριο της δωρεάς/ Please attach the deposit slip of the donation.

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

T