Thành phố cần cộng đồng đóng góp ý kiến để tiến hành Đạo Luật Bảo Vệ Những Người Bị Khuyết Tật (25-year Americans with Disabilities Act, ADA).  ADA bảo vệ những cá nhân khỏi sự phân biệt đối xử vì bị khuyết tật.  Là một phần của ADA, chính quyền địa phương yêu cầu các cơ sở, chương trình và những phục vụ do Thành phố đưa ra và vận hành có thể đảm bảo hỗ trợ sự đi lại dễ dàng đối với người khuyết tật.

Thành phố mời cộng đồng tham gia đóng góp ý kiến trực tuyến (online public survey.)  Bản đóng góp ý kiến với nhiều ngôn ngữ có thể được truy cập đến Thứ Sáu, ngày 31 tháng Giêng, 2020.

Question Title

* 1. Chương trình hoặc hoạt động nào được tài trợ bởi Thành phố Garden Grove, hoặc các cơ sở thuộc sở hữu Thành phố mà bạn hoặc ai đó bạn quen biết không thể tham gia hoặc bị hạn chế vì bị khuyết tật?

Question Title

* 2. Bạn đã tham gia vào một chương trình, hoạt động hay đến thăm một cơ sở hoặc công viên của Thành phố Garden Grove mà bạn đặc biệt yêu thích chưa?

Question Title

* 3. Địa điểm nào Thành phố sở hữu đối với bạn quan trọng nhất?

Question Title

* 4. Xếp hạng các các địa điểm sau đây của Thành phố Garden Grove theo mức độ quan trọng đối với bạn từ một (1) đến năm (5), trong đó quan trọng nhất là một (1).

Question Title

* 5. Xếp hạng các địa điểm sau đây của Thành phố Garden Grove theo mức độ quan trọng đối với bạn từ một (1) đến tám (8), trong đó quan trọng nhất là một (1).

Question Title

* 6. Bạn hoặc ai đó bạn biết cần yêu cầu hỗ trợ hệ thống tai nghe tại các cuộc họp hoặc chương trình công cộng của Thành phố Garden Grove không?

Question Title

* 7. Trang web và hệ thống điện thoại của Thành phố Garden Grove có thể truy cập được không?

Question Title

* 8. Bạn có cảm thấy Thành phố Garden Grove cung cấp đầy đủ các dịch vụ ứng phó khẩn cấp để hỗ trợ người khuyết tật không?

Question Title

* 9. Chương trình, hoạt động hoặc cơ sở nào trong Thành phố Garden Grove có thể hưởng lợi từ việc hỗ trợ sự đi lại cho người khuyết tật?

T