Vim li cas tseem ceeb?

Yog Xav Paub Ntxiv: www.metrotransit.org/network-next

Lub Metro Transit npaj yuav los txuas cov npav caij nyob hauv bus rapid transit network. Bus rapid transit yog ib hom tsheb thauj uas yuav nqhuag muaj ntau lub, thauj mus ceev dua, thiab muaj ntau yam siv tau hauv tej chaw tos npav.

Nyob rau lub 9 Hli, peb xav nug kom cov pej xeem qhia peb seb yam tseem ceeb lawv xav pom BRT muaj yog dabtsi thiab yam twg yog yam tseem ceeb rau thaum lawv pab ntsuas tej kev mus taug npav:  
  • Muaj nyiaj pab tsim tsa kev npav ntxiv 
  • Muaj neeg caij npav kom ntau ntxiv 
  • Pab txhawb ib lub neej uas caij npav yooj yim 
  • Ua kom muaj ntau lub npav mus sijhawm ntev Advance equity
Nyob rau lub 10 Hli, peb tau npaj seb yuav tag nyiaj pes tsawg, yuav muaj pes tsawg tus neeg caij, thiab lwm yam txiaj ntsim ntxiv. Peb tau muab tej no los ntsuas raws li peb tshawb nrhiav pom los ntawm lub zej lub zos, feem ntau cov pej xeem hais tias lawv xav kom muaj kev caij npav ntau ntxiv. Raws li cov lus ntsuas pej xeem tau hais, peb tau muab peb txoj kev taug mus caij npav los xam ua peb theem uas near-term, mid-term, thiab longer-term. Tam sim no, peb thov lub zej zog pab peb nrhiav kab npav F, G, thiab H ntawm cov kev taug no rau theem near-term uas yuav npaj ua sai sai tom ntej. 

Thov siv 5 feeb los teb cov lus nug hauv qab no .

Question Title

Image

T