မ သမာမႈ မ်ား အား အေသးစိတ္ တိုင္ ၾကား ရန္

Frontiir နွင့္ပတ္ သတ္ ေသာ မသမာ မႈမ်ား အား တုိင္ ၾကားနုိင္ ပါသည္။
- ဥပေဒ ႏွင့္ မညီေသာ လုပ္ေဆာင္ မႈမ်ား
- ကုမၸဏီ စည္းကမ္းမ်ား ခ်ိုးေဖာက္ျခင္း
- ကုမၸဏီ ပိုင္ ဆိုင္မႈႏွင့္ ေငြ မ်ား အလြဲ သံုး စား လုပ္ခ်င္း
- စားရင္းအင္း မ်ား လိမ္လည္ျခင္း မစီစစ္ ျခင္း
- အာ ဏာ ႏွင့္ လုပ္ ပိုင္ ခြင့္ ကို အလြဲ သံုးစား လုပ္ျခင္း
- အမ်ား အား မဟုတ္ မမွန္ ေျပာ ဆို ျခင္း
- အထက္ ပါ စည္း ကမ္းေဖာက္ မႈ မ်ား အား ဖံုးကြယ္ ထား ျခင္း
တုိင္း ၾကား မႈ အား လံုး အား မွန္ ကန္ စြာ စံု စမ္း အေရး ယူ သြား မည္ ျဖစ္ ျပီး တုိင္ ၾကား သူအား အေရး ယူ ျခင္း နာမည္ ထုတ္ ေဖၚျခင္း လံုး ၀ မျပု လုပ္ ပါ။

Use this form to report
- unlawful act.
- breach of company policy.
- abuse of company money and assets.
- questionable accounting and auditing practices.
- abuse of power or authority.
- intentional provision of incorrect information to public.
- suppressing or attempting to suppress any information related to above.
All reported incidents will be invested with highest confidentiality and integrity. Appropriate actions will be taken in a timely manner. Reporting person will not be penalized for reporting the crime and his/her name will be kept confidential.

Question Title

* 1. Date (ေန့ ရက္)

Date

Question Title

* 2. အေၾကာင္း အရာ အေသး စိတ္ (incident details)

T