Informacje o tym badaniu


Dziękujemy za udział w badaniu.
 
Dzięki temu badaniu chcemy poznać opinie Państwa organizacji na temat:

Znaczenia celów ESG firm farmaceutycznych dla pacjentów, których Państwo reprezentują.
Założeń, które firmy farmaceutyczne powinny według Państwa uwzględnić w swoich strategiach ESG.
Znaczenia uwzględniania przez firmy farmaceutyczne opinii pacjentów w strategiach ESG – i tego, jak to osiągnąć.
 
Na życzenie przesyłamy bezpłatną kopię pełnych wyników badania po ich opublikowaniu (pod koniec października 2023 r.).
 
Uwaga dotycząca formatu ankiety:
  • Jeżeli kwestionariusz wypełniany jest na telefonie komórkowym, łatwiej jest to zrobić, trzymając urządzenie POZIOMO.
Ankieta obejmuje 4 pytań na temat Państwa organizacji oraz 10 pytań głównych. Pod koniec ankiety należy przesłać ją, klikając przycisk „Prześlij”.

Wszelkie pytania dotyczące tego badania należy przesyłać na adres e-mail podany pod koniec ankiety.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Czy chcieliby Państwo skomentować swoją odpowiedź?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* b.) Czy Państwa organizacja ma SIEDZIBĘ LUB CENTRALĘ w Polsce?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* c.) Jaki jest ZASIĘG GEOGRAFICZNY Państwa organizacji?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* d.) Czy Państwa organizacja DZIAŁA NA RZECZ WIĘKSZEGO ZAANGAŻOWANIA GRUP PACJENCKICH w jakiekolwiek działania firm farmaceutycznych zmierzające do ulepszenia strategii ESG?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>
Dziesięć pytań głównych

Proszę pominąć wszelkie pytania, na które nie mogą Państwo odpowiedzieć (albo które nie mają zastosowania do Państwa organizacji).

Question Title

* Pytanie 1 z 10.
Jak dobrze ZNANA jest Państwu organizacji OGÓLNA KONCEPCJA strategii ESG firm farmaceutycznych?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Pytanie 2 z 10.
Jak WAŻNE dla PAŃSTWA ORGANIZACJI PACJENCKIEJ są następujące kwestie?

  Bardzo ważne. Ważne. Nieważne. Aktualnie nieważne – ale może się to zmienić w przyszłości. Ta kwestia nie dotyczy naszej organizacji. Nie wiem.
Wpływ firmy farmaceutycznej na środowisko naturalne.
Wpływ firmy farmaceutycznej na społeczeństwo (pacjentów i systemy opieki zdrowotnej).
Standardy firmy farmaceutycznej w zakresie ładu korporacyjnego (odpowiedzialność, uczciwość, etyczne postępowanie itp.).

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Pytanie 3 z 10.
Jak WAŻNE dla PACJENTÓW, KTÓRYCH REPREZENTUJE PAŃSTWA ORGANIZACJA są następujące kwestie?

  Bardzo ważne. Ważne. Nieważne. Aktualnie nieważne – ale może się to zmienić w przyszłości. Te kwestie ich nie dotyczą. Nie wiem.
Wpływ firmy farmaceutycznej na środowisko naturalne.
Wpływ firmy farmaceutycznej na społeczeństwo (pacjentów i systemy opieki zdrowotnej).
Standardy firmy farmaceutycznej w zakresie ładu korporacyjnego (odpowiedzialność, uczciwość, etyczne postępowanie itp.).

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Pytanie 4 z 10.
Czy przed DECYZJĄ, z którą firmą farmaceutyczną chciałaby NAWIĄZAĆ RELACJĘ Państwa organizacja, biorą Państwo pod uwagę którekolwiek z poniższych kwestii?

Starania firmy w obszarach…

  Zawsze. Czasem. Nie. Nie – ale planujemy to zmienić. Ta kwestia nie dotyczy naszej organizacji. Nie współpracujemy (i nie planujemy współpracować) z żadnymi firmami farmaceutycznymi. Nie wiem.
Ochrony środowiska („E”).
Kwestii społecznych lub dotyczących całego społeczeństwa („S”).
Gwarantowania skuteczności ładu korporacyjnego („G”).

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Pytanie 5 z 10.
Jak EFEKTYWNIE firmy farmaceutyczne INFORMUJĄ PAŃSTWA ORGANIZACJĘ PACJENCKĄ o prowadzonych przez siebie działaniach ESG (oprócz tylko publikowania raportów ESG na swoich stronach internetowych)?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Pytanie 6 z 10.
Jak ŁATWO udaje się Państwa organizacji ZNALEŹĆ PRZYDATNE INFORMACJE o celach ESG WIĘKSZOŚCI firm farmaceutycznych – i o tym, w jakim zakresie firmy osiągają te cele?

  Łatwo – w przypadku większości firm. Trudno – w przypadku większości firm. Ta kwestia nie dotyczy naszej organizacji. Nie wiem.
Cele ESG.
Skuteczność w osiąganiu celów ESG.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Pytanie 7 z 10.
Które z poniższych stwierdzeń jest w Państwa ocenie PRAWDZIWE z PERSPEKTYWY PAŃSTWA ORGANIZACJI?

Dla każdego stwierdzenia prosimy zaznaczyć odpowiedź, która najbardziej pasuje w przypadku Państwa organizacji.

  Tak. Tak – i firmy generalnie to przyznają. Tak – ale firmy generalnie tego NIE przyznają. Nie. Ta kwestia nie dotyczy naszej organizacji. Nie wiem.
Jakość ludzkiego życia i ochrona środowiska są ze sobą powiązane.
Transparentność działania i skuteczny ład korporacyjny są ze sobą powiązane.
Firma farmaceutyczna może poprawić swoją reputację dzięki skutecznym działaniom ESG.
Przyjęcie przez firmy farmaceutyczne podejścia skoncentrowanego na pacjencie niesie znaczne korzyści dla społeczeństwa.
Firma farmaceutyczna powinna dbać o to, by jej produkty pozytywnie wpływały na jakość życia pacjentów.
Strategie firmy farmaceutycznej w zakresie ESG powinny być takie same w każdym kraju, w którym działa.
Firma farmaceutyczna powinna aktywnie informować o swoich strategiach ESG wszystkich interesariuszy zewnętrznych.
Firma farmaceutyczna powinna uwzględniać w swoich działaniach ESG zasady równości, różnorodności oraz inkluzywności.
Działania firmy farmaceutycznej w zakresie CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) oraz skuteczne realizowanie założeń ESG NIE są ze sobą powiązane.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Pytanie 8 z 10.
Czy mogliby Państwo zasugerować sposoby ZAANGAŻOWANIA PACJENTÓW w opracowywanie strategii ESG firm farmaceutycznych?


(Jeśli Państwa organizacja uważa, że należy angażować pacjentów w takie działania.)

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Pytanie 9 z 10.
Z PERSPEKTYWY PACJENTA jak ważne jest to, by FIRMY FARMACEUTYCZNE PROWADZIŁY TE DZIAŁANIA w celu...

poprawy stanu środowiska naturalnego („E”);
działania na rzecz społeczeństwa („S”); oraz
poprawy standardu ładu korporacyjnego („G”)?

W skali od 1 do 5, gdzie 5 = „Bardzo ważne”, a 1 = „Nieważne”…

ŚRODOWISKO

  5. 4. 3. 2. 1. Ta kwestia nie dotyczy naszej organizacji. Nie wiem.
Zachowanie transparentności w zakresie wpływu firmy na środowisko (np. jej śladu węglowego, czystej energii itp.).
Aktywne wspieranie celów krajowego systemu opieki zdrowotnej w zakresie ochrony środowiska.
Ograniczenie wpływu firmy na środowisko naturalne – od etapu pierwszych badań po badania kliniczne, produkcję oraz dystrybucję.

Question Title

 

<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>

Question Title

* SPOŁECZEŃSTWO

W skali od 1 do 5, gdzie 5 = „Bardzo ważne”, a 1 = „Nieważne”…

  5. 4. 3. 2. 1. Ta kwestia nie dotyczy naszej organizacji. Nie wiem.
Podejmowanie zauważalnych starań wspomagających zagwarantowanie stabilności finansowej krajowych systemów ochrony zdrowia.
Angażowanie się w dialog ze zróżnicowanymi grupami pacjentów z całego świata w celu wspomagania innowacyjności i zapewniania równego dostępu do opieki zdrowotnej.
Wspieranie ochrony zdrowia pacjentów we wszystkich aspektach (na przykład poprzez ułatwianie dostępu do diagnostyki, zwiększanie świadomości na temat zdrowia, działania na rzecz pacjentów itp.).
Ułatwienie pacjentom dostępu do leków oferowanych przez firmę (na przykład dzięki elastycznym strategiom ustalania cen, programom dostępu dla pacjentów, wspieranie rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia itp.).

Question Title

 

<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>

Question Title

* ŁAD KORPORACYJNY

W skali od 1 do 5, gdzie 5 = „Bardzo ważne”, a 1 = „Nieważne”…

  5. 4. 3. 2. 1. Ta kwestia nie dotyczy naszej organizacji. Nie wiem.
Transparentne informowanie o rzeczywistej skuteczności strategii ESG firmy (w każdym kraju, w którym dostępne są jej produkty) – raportowanej w odniesieniu do celów wyznaczonych wcześniej przez firmę.
Ochrona danych osobowych pacjentów.
Wymaganie od wykonawców zewnętrznych, aby przestrzegali standardów ESG firmy.

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* I wreszcie pytanie 10.
CO WEDŁUG PAŃSTWA ORGANIZACJI firmy farmaceutyczne powinny ZDECYDOWANIE UWZGLĘDNIĆ w swoich strategiach „E”, „S” oraz „G”?

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* DZIĘKUJEMY za wyrażenie opinii w badaniu dotyczącym celów i strategii ESG firm farmaceutycznych.

Jako przedstawiciel organizacji pacjentów biorący udział w tym badaniu, mają Państwo prawo do otrzymania na życzenie BEZPŁATNEGO EGZEMPLARZA WYNIKÓW BADANIA po ich opublikowaniu (pod koniec października 2023 r.).
Aby otrzymać egzemplarz wyników, należy odpowiedzieć na cztery poniższe pytania dotyczące Państwa danych kontaktowych (nie wpływa to na anonimowość badania).

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Question Title

* Czy chcieliby Państwo, aby PAŃSTWA ORGANIZACJA została wymieniona jako jeden z uczestników w opublikowanym (pod koniec października 2023 r.) raporcie z wynikami badania?

Question Title

* Jeśli odpowiedź brzmi „Tak”, prosimy o podanie tu nazwy organizacji (o ile nie wymieniono jej wcześniej).

Question Title

 

<div style="text-align: center;"> </div>

Dziękujemy za przekazanie swojej opinii.

To już koniec badania dotyczącego opinii organizacji pacjenckich na temat wpływu firm farmaceutycznych na środowisko i społeczeństwo, prowadzonego od lipca/sierpnia do października 2023 roku. Wyniki zostaną opublikowane pod koniec października 2023 roku.

Wszelkie pytania dotyczące badania prosimy przesyłać do dr Alexandry Wyke, CEO PatientView, na adres e-mail: alexwyke @ patient-view.com


Koniec badania.

Aby zapisać odpowiedzi, należy kliknąć przycisk „PRZEŚLIJ” poniżej.
Po kliknięciu przycisku „Prześlij” zobaczą Państwo stronę PatientView z dodatkowymi informacjami dotyczącymi tego badania na temat ESG.

T